Planet Bohra

June 13, 2018

Fatemi Dawat - YouTube

June 12, 2018

Fatemi Dawat - YouTube

June 05, 2018

Fatemi Dawat - YouTube

Fatemi Dawat - Issuu

ઉનાજીકા રબ્બી તાલેબલ ફતહે વલ નસરી

આકા મૌલા સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. ન આ સાલ ની મુનાજાત (૧૪૩૯ હિ./૨૦૧૮) “ઉનાજીકા રબ્બી તાલેબલ ફતહે વલ નસરી” ની તિલાવત કરે. આ મુનાજાત ની પી.ડી.એફ. ફાઈલ અને ઈ-બુક તરીકે અરબી ના સાથે દાવત ની ઝબાન, ગુજરાતી, હિન્દી અને અંગ્રેઝી માં તરજુમા સાથે પેશ કરવામાં આવી છે. ઓડીઓ રેકોર્ડીંગ ભી વેબસાઈટ પર છે.

June 05, 2018 10:29 AM

ऐ परवरदिगार में तेरे नज़िीक मुनाजात करता ह

आका मौला सैयदना ताहेर फखरुद्दीन त.उ.श. की मुनाजात, ऐ परवरदिगार में तेरे नज़िीक मुनाजात करता ह . (वेबसाईट पर पी.डी.एफ़. दावत की ज़बान तर्जुमे के साथ है और ऑडियो है)

June 05, 2018 10:15 AM

June 04, 2018

Fatemi Dawat - Issuu

Unnajeeka Rabbi Talibal Fathe wa-n-Nasri

Syedna Taher Fakhruddin TUS composed this Munajaat in Lailatul Qadr 1439H

June 04, 2018 06:24 PM

June 01, 2018

Fatemi Dawat - YouTube

May 25, 2018

Fatemi Dawat - YouTube

May 19, 2018

Fatemi Dawat - Legal

કોર્ટ કેસ ના અખબાર – ૧૩ મી અપ્રિલ, ૨૦૧૮

અલ દાઈ અલ અજલ સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. ની ઝબાની મુંબઈ હાઈ કોર્ટ માં ૧૩ મી અપ્રિલ ૨૦૧૮ બપોરે દોબારા શરુ થઇ. સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન દાવત ના કેસ ન. ૩૩૭/૨૦૧૪ માં પ્લેનટીફ ની હેસિયત સી ગવાહી આપી. નામદાર જસ્ટીસ ગૌતમ પટેલ ની કોર્ટ માં ઝબાની થઇ.

કુલ ૨ સેશન માં શેહ્ઝાદા મુફદ્દલ સૈફુદ્દીન, પ્રતિવાદી, ના સીનીયર કાઉન્સિલ મોહતરમ ઇકબાલ ચાગલા એ સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ને ૩૦ સવાલ પૂછા. ૨૦૧૫ માં કેસ માં ઝબાની શરુ થઇ અને સૈયદના ખુઝૈમા કુત્બુદ્દીન રી.અ. ને જુમલે ૫૪૪ સવાલો પુછાયા. અને સૈયદના ફખરુદ્દીન ની ઝબાની શરુ થઇ ત્યાર સી કે હમણાં તક ૭૬૩ સવાલો પુછાયા છે . સૈયદના કુત્બુદ્દીન અને સૈયદના ફખરુદ્દીન ને હમણાં સુધી કુલ ૧૩૦૭ સવાલો આજ તક પુછાયા છે.

ઇકબાલ ચાગલા એ સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ને કુરઆન મજીદ માં થી અમુક આયતો બતાવીને પૂછું કે શું આ આયતો એમ કહે છે કે વસિયત (વારસાપત્ર – વીલ) વાસ્તે ૨ મરદો શાહિદ હોવા જોઈએ એમ જરૂરી છે? સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન એ ફરમાવ્યું કે એમ નથી, આ ઝિકર દુન્યવી વસિયત (વર્લ્ડલી વિલ) કરવા વાસ્તે ૧-૨ રસ્તા બતાયા છે. ઇકબાલ ચાગલા એ પછી સવાલ કીધો કે બીજી કઈ તરહ ની વસિયત છે કે જે દુન્યવી વસિયત નથી, સૈયદના એ ફરમાવ્યું કે નસ્સ (એક દાઈ એના વારસ મનસૂસ ને કાઈમ કરે) એ ભી એક તરહ ની વસિયત છે, પણ તે ફક્ત દુનિયા પૂરતી બાબત વાસ્તે નથી.

ઇકબાલ ચાગલા એ સૈયદના ને પૂછું કે શું “વસિયત” ની માના “વિલ” (વારસાપત્ર) છે? સૈયદના ફખરુદ્દીન એ જવાબ દીધો કે તે “વસિયત” ના શબ્દ ની એક આમ માના છે. વસિયત ની માના એમ ભી છે કે કોઈ ને નસીહત કરે યા શિખામણ આપે. કે આ મીસલ વર્તાવ કરવો જોઈએ યા અમલ કરવું જોઈએ, કોઈ સૂચન આપે એને ભી વસિયત કહી શકાય છે.

સૈયદના ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. ને પછી એમ સવાલ પૂછો કે શું દાઉદી બોહરા કૌમ ના મઝહબ ના મુતાબિક નસ્સ એક વસિયત છે, સૈયદના એ ફરમાવ્યું કે હા અને એમ ઝ્યાદા ખુલાસો કીધો કે  વસિયત કે જે નસ્સ છે તે દુન્યવી વસિયત સી ઘણા પેહલૂ માં અલગ છે.

ઇકબાલ ચાગલા એ સૈયદના ને કિતાબ મુખ્તસર અલ આસાર માં સી એક હિસ્સો બતાવો એ કિતાબ સૈયદનલ કાઝી અલ નોઅમાન એ લિખા છે કે જે સૈયદનલ કાઝી અલ નોઅમાન મોઈઝ ઈમામ ના કાઝી અલ કુઝાત (ચીફ જસ્ટીસ) હતા. સૈયદના ને સવાલ પૂછો કે શું વસિયત (બીક્વેસ્ટ) શાહીદો વગર થઇ શકે, સૈયદના એ ફરમાવ્યું કે હા થઇ શકે અને એમ ઝ્યાદા ફરમાવ્યું કે સૈયદનલ કાઝી અલ નોઅમાન એક બીજા કિતાબ માં ફરમાવે છે કે અગર તમને કોઈ બીજા શાહિદ (આઉટસાઈડ વિટનેસ) ન મળે તો ભી વસિયત કરે કેમ કે રસુલુલ્લાહ સ.અ. એ ફરમાવ્યું છે.

ઇકબાલ ચાગલા એ પછી સૈયદના ને આપ ની પ્લેન્ટ (કેસ ની અરજી, યાચિકા) અને એફિડેવિટ ઓફ એવીડેન્સ બતાવી ને પૂછું કે શું આપ નું એમ કેહવું છે કે ૭ માં દાઈ (સૈયદના એહમદ બિન અલ મુબારક રી.અ.) એ આપ ના માઝૂન ૮ માં દાઈ (સૈયદના હુસૈન બિન અલી રી.અ. ) પર ખાનગી માં નસ્સ કીધી અને એ નસ્સ ના કોઈ બીજા શાહિદ (આઉટસાઈડ વિટનેસ) ન્હોતા એમ આપ ને કેહવું સૈયદના તાહેર સૈફુદ્દીન રી.અ. ના આ અરબી જુમલા ના આધાર પર છે કે “ફમાં અશહદુશ શોહોદા ઝાહેરન વમા નસ્સા અલયહે ઝાહેરન” કે જે જુમલા સૈયદના તાહેર સૈફુદ્દીન રી.અ. ની સન ૧૩૬૩ હિ. ની રિસાલત શરીફા “મશ્રબતો તસનીમ એ નૂર” માં છે? સૈયદના એ જવાબ ફર્માયો કે હા, સૈયદના તાહેર સૈફુદ્દીન રી.અ. રિસાલત માં ફરમાવે છે અને એજ મીસલ બાવન માં  (૫૨) માં દાઈ સૈયદના મોહમ્મદ બુરહાનુદ્દીન રી.અ. એ ૧૦ મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૦૫ માં આપની વાઅઝ માં એમ ફરમાવ્યું કે ૮ માં દાઈ એ એમ શહાદત દીધી કે આપ ના ઉપર ૭ માં દાઈ એ નસ્સ કીધી છે, અને જ્યારે કે બીજા કોઈ ભી શાહિદ ન્હોતા. આપ ની ખુદ ની શહાદત (ઝબાની) યાને ૮ માં દાઈ ની શહાદત કિફાયત હતી.

નામદાર જસ્ટીસ ગૌતમ પટેલ એ આઇન્દા સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. ની ગવાહી, ક્રોસ એક્ઝામિનેશન, ના વાસ્તે પાંચ દિવસ નક્કી કીધા છે, ૨૦ અને ૨૧ જૂન, અને ૩,૪ અને ૫ મી જુલાઈ, ૨૦૧૮ તારીખ આપી છે.

by admin at May 19, 2018 05:42 AM

May 14, 2018

Fatemi Dawat - YouTube

May 06, 2018

Fatemi Dawat - Legal

बोम्बे हाई कोर्ट केस के अखबार, १३ अप्रैल २०१८

अल दाई अल अजल सैयदना ताहेर फखरुद्दीन (त.उ.श.) की ज़बानी बोम्बे हाई कोर्ट में १३ वी अप्रैल २०१८ के रोज़ दोपहर के वक़्त दुबारा शुरू हुई. सैयदना फखरुद्दीन ने दावत के केस नं. ३३७/२०१४ में वादी की हैसियत से गवाही दी. नामदार जस्टिस गौतम पटेल के कोर्ट में ज़बानी शुरू हुई.

कुल मिलाकर दो सत्रों में शेह्ज़दा मुफद्दल सैफुद्दीन (प्रतिवादी) के वकील सीनियर काउन्सिल मोहतरम इकबाल चागला ने सैयदना फखरुद्दीन से ३० सवाल पूछे. साल २०१५ में केस में ज़बानी शुरू हुई और सैयदना कुत्बुद्दीन (री.अ.) से ५४४ सवाल पूछे गए, और सैयदना फखरुद्दीन की ज़बानी शुरू हुई तब से आप को ७६३ सवाल पूछे गए है. सैयदना कुत्बुद्दीन और सैयदना फखरुद्दीन से कुल मिलाकर अब तक १३०७ सवाल पूछे गए है.

इकबाल चागला ने सैयदना फखरुद्दीन को कुरआन मजीद में से कुछ आयतें दिखाई और पूछा कि क्या इन आयतों में यह बताया गया है कि वसीयत (वसीयतनामा) के लिया मर्दों में से २ शाहिदों (साक्षी) की ज़रुरत है? सैयदना फखरुद्दीन ने फरमाया कि ऐसा नहीं है. यहाँ दुनियावी वसीयत करने के बारे में बताया गया है और ऐसी वसीयत करने के १ या २ वैध तरीके बताए गए है. इकबाल चागला ने फिर पुछा कि ऐसी कौन सी वसीयत है जो दुनियावी नहीं होती? सैयदना ने फरमाया कि नस्स (एक दाई का अपने जानशीन को काइम करना) भी एक तरह की वसीयत है लेकिन वह सिर्फ दुनियावी उमूर के लिए नहीं होती.

इकबाल चागला ने सैयदना से पुछा कि क्या वसीयत का मतलब “विल” (वारिस नामा) है? सैयदना फखरुद्दीन ने जवाब फरमाया कि यह  “वसीयत” के लफ्ज़ की प्रचलित माना है. किसी को नसीहत करना, सलाह देना कि इस तरह बर्ताव करना चाहिय, इस तरह अमल करना चाहिए, या किसी को आदेश देना, इसे भी वसीयत कहा जा सकता है.

फिर सैयदना फखरुद्दीन से यह सवाल किया गया कि क्या नस्स दाउदी बोहरा कौम के मज़हबी सिद्धांतों के अनुसार एक वसीयत है?  सैयदना ने फरमाया कि हाँ, और आपने यह स्पष्ट किया कि वह वसीयत जो नस्स है, वह दुनियावी वसीयत से कई पहलुओं में अलग है.

इकबाल चागला ने सैयदना को किताब मुख्तसरुल आसार (जो सैयदनल काज़ी अल-नोमान ने लिखी है जो इमाम मोइज़ के असरे मैमून में काज़िल कुज़ात थे (चीफ जस्टिस) और जिनका दावत के हुदूद में ऊँचा दर्जा था) में से एक लेख बताया और पुछा कि क्या वसीयत बिना शाहिद के की जा सकती है? सैयदना फखरुद्दीन ने फ़रमाया कि हाँ, की जा सकती है. आपने यह भी फरमाया कि सैयदनल काज़ी अल-नोमान दूसरें किताब में फरमाते है कि यदि तुम्हें कोई दूसरा शाहिद (निष्पक्ष गवाह) न मिलें तो भी वसीयत करो क्योंकि रसुलुल्लाह ने फरमाया है.

इकबाल चागला ने सैयदना को आपकी याचिका (प्लेंट) और एफिडेविट ऑफ एविडेंस दिखाई और पूछा कि क्या आपकी गवाही कि ७ वे दाई (सैयदना अहमद बिन अल-मुबारक री.अ.) ने आपके माज़ून ८ वे दाई (सैयदना हुसैन बिन अली री.अ.) पर खानगी तौर से नस्स की और यह नस्स का कोई भी बाहरी शाहिद नहीं था, सैयदना ताहेर सैफुद्दीन (री.अ.) ने लिखी अरबी इबारत “फमा अशहदा अल-शोहदाअ ज़ाहेरन वमा नस्स अलैहे ज़ाहेरन” पर आधारित है, जो इबारत सैयदना ताहेर सैफुद्दीन (री.अ.) की १३६३ ही. की रिसालत शरीफा “मशरबतो तस्नीमे नूर” में है? सैयदना ने फरमाया कि हाँ, और आपने यह भी फरमाया कि इसके अलावा यह गवाही ५२ वे दाई सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन के एक बयान के अनुसार भी है, जो आपने १० वी फ़रवरी २००५ के दिन आपकी वाअज़ में फरमाया था, कि ८ वे दाई ने यह शहादत दी कि आपके ऊपर ७ वे दाई ने नस्स की है और जबकी इस नस्स का कोई शाहिद नहीं था, आपकी (८ वे दाई की) शहादत काफी थी.

नामदार जस्टिस गौतम पटेल ने आइन्दा सैयदना के क्रोस एक्जामिनेशन के लिए ५ दिन मुक़र्रर किए है. २० और २१ वी जून और ३,४,५ वी जुलाई २०१८ की तारीखें दी है.

by admin at May 06, 2018 06:23 AM

April 29, 2018

Fatemi Dawat - Legal

كورٹ كيس نا اخبار –١٣ ايپريل ٢٠١٨

الداعي الاجل سيدنا طاهر فخر الدين طع ني زباني بمبئي هاي كورٹ ما  ١٣ مي ايپريل ٢٠١٨ دوپهير ني وقت دوباره شروع تهئي، سيدنا فخر الدين دعوة نا كيس نمبر ٣٣٧\٢٠١٤ ما پلينتيف ني حيثية سي گواهي آپي، نامدار جستيس گوتم پٹيل نا كورٹ ما زباني تهئي

جملے  ٢ سيشن ما ديفيندنٹ شهزاده مفضل سيف الدين  نا سينير كاؤنسل محترم اقبال چاگلا يه سيدنا فخرالدين نے ٣٠ سؤال پوچها، ٢٠١٥ ما كيس ما زباني شروع تهئي انے سيدنا قطب الدين نے جملے ٥٤٤ سؤال پوچهايا، انے سيدنا فخر الدين ني زباني شروع تهئي تيوارسي كه همنا تك ٧٦٣ سؤال پوچهايا چهے، جملے سيدنا قطب الدين انے سيدنا فخر الدين نے همنا تك ١٣٠٧ سؤال آج تك پوچها چهے

اقبال چاگلا يه سيدنا فخر الدين نے قران مجيد ما سي بعض آيتو بتاوي انے پوچهو كه سوں آ آيتو ايم كهے چهے كه وصية (وراثة نامه) نا واسطے مردو ما سي ٢ شاهد ني ضرورة چهے؟، سيدنا فخر الدين يه فرمايو كه ايم نتهي، آ تو دنيوي وصية وَرْلدْلِي وِيل كروا واسطے ١ يا ٢ رسته بتايا چهے ، اقبال چاگلا يه پچهي سؤال كيدو كه بيجي كئي قسم ني وصية چهے كه جه دنيوي وصية (وَرْلدْلِي وِيل) نتهي، سيدنا يه فرمايو كه نص (أيك داعي اهنا جانشين منصوص نے قائم كرے)  يه بهي ايك قسم ني وصية چهے، پن يه فقط دنيوي أمور (دنيا پرتي چيزو) واسطے نتهي

اقبال چاگلا يه سيدنا نے پوچهو كه سوں “وصية” ني معنىٰ “وِيل” (وراثة نامه) چهے؟ سيدنا فخرالدين يه جواب ديدو كه يه “وصية” نا لفظ ني ايك رائج معنىٰ چهے، وصية ني معنىٰ ايم بهي چهے كه كوئي نے نصيحة كرے يا سكهامن آپے ادوايس، كاؤنسل كه آ مثل ورتاؤ كرؤ جوئے يا عمل كرؤ جوئے، كوئي انستركشن آپے اهنے بهي وصية كهي سكائي چهے

سيدنا فخر الدين طع نے پچهي ايم سؤال پوچهو كه سوں داؤدي بهره قوم نا مذهب نا مطابق نص ايك وصية چهے، سيدنا يه فرمايو كه هاں، انے ايم زيادة واضح كيدو كه وه وصية كه جه نص چهے ته دنيوي وصية سي گهنا پِهلو ما الگ چهے

اقبال چاگلا يه سيدنا نے مختصر الآثار ما سي ايك حصة بتايو، (يه كتاب سيدنا القاضي النعمان يه لكها چهے جه سيدنا القاضي النعمان معز امام نا قاضي القضاة هتا)، بتاوي نے سيدنا نے سؤال كيدو كه سوں وصية بيكويست شاهدو بغير تهئي سكے، سيدنا فخر الدين طع يه فرمايو كه هاں تهئي سكے، انے ايم زيادة فرمايو كه سيدنا القاضي النعمان بيسرا كتاب ما ايم فرماوے چهے كه اگر تمنے كوئي بيجا شاهد  آؤتسايد ويتنس نه ملے توبهي وصية كرے كيمكه رسول الله صلع يه  فرمايو چهے

اقبال چاگلا يه پچهي سيدنا نے آپنو پلينت انے آفيداويت اوف اويدينس بتاوي نے پوچهو كه سوں آپنو ايم كهؤ چهے كه ساتما داعي (سيدنا احمد بن المبارك رض) يه آپنا ماذون آتهما داعي (سيدنا حسين بن علي رض) پر خانگي ما نص كيدي، انے يه نص ما كوئي بيجا شاهد نوتا (آؤتسايد ويتنس)، يه سگلو آپنو كهؤ سيدنا طاهر سيف الدين رض نا آ عربي جملة پر سي چهے، “فما اشهد الشهداء ظاهرا وما نص عليه ظاهرا”، كه جه جملة سيدنا طاهر سيف الدين رض ني ١٣٦٣هـ ني رسالة شريفة “مشربة تسنيم نور” ما چهے؟ سيدنا يه جواب فرمايو كه هاں، سيدنا طاهر سيف الدين رسالة ما فرماوے چهے انے ايج مثل باونما داعي سيدنا محمد برهان الدين رض يه ١٠ فيبرواري ٢٠٠٥ آپني وعظ ما ايم فرمايو كه آتهما داعي يه ايم شهادة ديدي كه آپنا اوپر ساتما داعي يه نص كيدي چهے، انے جيوارے كه بيجا كوئي شاهد نوتا، آپني خُود ني شهادة، يعني آتهما داعي ني شهادة كفاية هتي

نامدار جستيس گوتم پٹيل يه عائنده سيدنا فخرالدين طع ني گواهي كروس اگزامينيشن نا واسطے پانچ دن نكي كيدا چهے، ٢٠ مي انے ٢١ مي جون انے ٣جي، ٤تهي انے ٥مي جولاي ٢٠١٨ تاريخ آپي چهے

by admin at April 29, 2018 07:44 AM

April 17, 2018

Qutbi Jubilee Scholarship Program

Taqreeb Conference 2017 – Ideas of Harmonious Coexistence

The 2nd Taqreeb conference entitled Ideas of Harmonious Coexistence: Religions and Philosophies of India took place at Jawaharlal Nehru University, December 27-28 2017.  (Click here to watch this video which summarizes the events “Glimpse of the Taqreeb Conference.”) Taqreeb was a vision of Syedna Khuzaima Qutbuddin: to bring people of all faiths together, to work towards common humanitarian goals, […]

by admin at April 17, 2018 07:30 PM

April 16, 2018

Fatemi Dawat - Legal

Bombay High Court Declaratory Suit 13th April 2018

The recording of evidence of His Holiness Syedna Taher Fakhruddin Saheb (TUS), the Plaintiff in Suit 337/2014, which had been originally filed by his predecessor His Holiness the Late Syedna Khuzaima Qutbuddin Saheb RA (the Original Plaintiff) in the Hon’ble Bombay High Court, continued on 13th April in Courtroom No. 37 of the Hon’ble Bombay High Court, presided over by the Hon’ble Justice Gautam Patel.

 

Syedna Fakhruddin Saheb was asked 30 questions over two sessions of cross-examination by Mr. Iqbal Chagla, Senior Counsel for the defendant Shehzada Mufaddal Saifuddin. Since 2015 when the cross-examination began, Syedna Qutbuddin Saheb was asked a total of 544 questions, and Syedna Fakhruddin Saheb has so far been asked 763 questions, a cumulative total of 1,307 questions between the Original Plaintiff and the Plaintiff to date.

 

Mr. Chagla showed Syedna Fakhruddin Saheb an extract from the Quran and asked Syedna Fakhruddin Saheb whether that extract of the Quran says that a Will is required to be witnessed by two men.  Syedna Fakhruddin Saheb disagreed and replied that it speaks of the making of a worldly Will and the one or two ways in which this may be legitimately done. Mr. Chagla then asked Syedna Fakhruddin Saheb what a Will is that is not “worldly”. Syedna Fakhruddin Saheb replied that nass of succession is also a type of Will but it does not pertain only to worldly matters.

 

Mr. Chagla asked Syedna Fakhruddin Saheb whether ‘wasiyyah’ means a Will. Syedna Fakhruddin Saheb responded that it is one of its prominent meanings and that it can also mean an advice or counsel that a person should act in a certain way or do a certain thing, and that even an instruction or advisory can take the form of a ‘wasiyyah’.

 

Syedna Fakhruddin Saheb was asked whether he agreed that per the tenets of the Dawoodi Bohra faith, nass is equated to a ‘wasiyyah’. Syedna Fakhruddin Saheb replied that he agreed, and further clarified that a wasiyyah that is a nass of succession is different in many ways from a wasiyyah that is a worldly will.

 

Mr. Chagla showed an extract from Muktasar al Asaar (by Syedna al-Qadi al-Numan, chief Qadi in the time of Imam Muizz in Fatimid Cairo, and high ranking Dawat dignitary at the time) to Syedna Fakhruddin Saheb and asked whether he maintains that a bequest can be validly made without witnesses. Syedna Fakhruddin Saheb replied yes, and added that the same author (Syedna al-Qadi al-Numan) has also said elsewhere that if you do not find an outside witness, then you should still proceed to make the bequest because the Prophet has said so.

 

Mr. Chagla showed Syedna Fakhruddin Saheb his Plaint and Affidavit of Evidence. He then asked whether his testimony that the 7th Dai (Syedna Ahmed ibn Mubarak RA) conferred a nass of succession on his Mazoon (Syedna Husain ibn Ali RA) to succeed him as the 8th Dai and did so in private without any outside or other witnesses present was based on the Arabic sentence “fa-ma ashhada al shohadaa zaaheran wa-ma nassa alayhi zaaheran” from Syedna Taher Saifuddin RA’s Risalat Mashrabat Tasneem Nur (1363AH). Syedna Fakhruddin Saheb responded yes, and that it is also based on a sermon by the 52nd Dai on 10th February 2005 in which he said that the 8th Dai testified to the nass conferred on him by the 7th Dai. Since there were no other witnesses, his (the 8th Dai, Syedna Husain ibn Ali RA’s) own testimony was sufficient.

 

The Hon’ble Justice Gautam Patel has scheduled the further cross-examination of Syedna Fakhruddin Saheb for five further days on 20th and 21st June, and on 3rd, 4th, and 5th July 2018.

by admin at April 16, 2018 11:56 AM

April 05, 2018

Fatemi Dawat - Legal

बोम्बे हाई कोर्ट केस के अखबार, २१ और २२ मार्च, २०१८

अल दाई अल अजल सैयदना ताहेर फखरुद्दीन त.उ.श. की ज़बानी बोम्बे हाई कोर्ट में २१ वी मार्च २०१८ के रोज़ दोपहर को दोबारा शुरू हुइ। सैयदना फखरुद्दीन ने दावत के केस नं ३३७/२०१४ में वादी की हैसियत से गवाही दी। नामदार जस्टिस गौतम पटेल के कोर्ट में ज़बानी हुइ।

कुल मिलाकर चार सत्रों में शेह्ज़ादा मुफद्द्ल सैफुद्दीन (प्रतिवादी) के वकील सीनियर काउन्सिल मोहतरम इक़बाल चागलाने सैयदना फखरुद्दीन से ७८ सवाल पूछे। सन २०१५ में केस में ज़बानी शुरू हुइ और सैयदना कुत्बुद्दीन रि.अ. से ५४४ सवाल पूछे गए, और सैयदना फखरुद्दीन की ज़बानी शुरू हुइ तब से आप को ७३३ सवाल पूछे गए है । सैयदना कुत्बुद्दीन और सैयदना फखरुद्दीन को कुल मिलाकर अब तक १२७७ सवाल  पूछे गए है ।

इक़बाल चागला ने सैयदना फखरुद्दीन को एक हस्तलिखित किताब बताई। सैयदना ने फरमाया कि आप इस किताब से वाकिफ़ नहीं है। इक़बाल चागला के कहने पर सैयदना ने उस किताब में से बताए गए कुछ अंश पढ़े। फिर आप से सवाल पूछा गया कि क्या इस किताब में यह लिखा गया है कि २५ व़े दाई सैयदना जलाल रि.अ. ने २६ व़े दाई सैयदना दाउद बिन अजबशाह पर नस्स दावत के लोगो (people of Dawat)दरमियाँ फरमाई? सैयदना ने फरमाया कि हां, इस किताब में वैसा लिखा गया है, सैयदना ने उस किताब में से फिर आगे पढ़ कर और यह फरमाया कि इस किताब में यह बात गलत लिखी गई है कि दावत के लोगो ने २६ व़े दाई को दावत सोंपी। आप ने आगे खुलासा फरमाया कि दावत के लोगो को यह हक्क नहीं है कि दावत मनसूस को सौंपे, सैयदना हमीदुद्दीन किरमानी रि.अ. (हाकिम इमाम के बाब उल अबवाब) ने यह फरमाया है कि चाहे तमाम आलम के लोग यह शहादत दे कि यही वारिस है, मगर इस शहादत की कोई एहेम्मियेत या गिनती नहीं जब तक इमाम या दाई ने नस्स न फरमाई हो। इस वजह से इमाम या दाई ही अपने मनसूस को दावत सौंपते है।

इक़बाल चागला ने सैयदना फखरुद्दीन से सवाल पूछा कि क्या आप के पास कोई लिखित सुबूत है कि २७ व़े दाई सैयदना दाउद बिन कुतुबशाह हक्क पर थे इस बात की सब से एहेम दलील यह थी कि आप २६ व़े दाई के माजून थे? जवाब में सैयदना ने फरमाया कि हाँ, सैयेदी हसन बिन इदरीस के किताब “अल बुरहान उल जलीयाह” में यह लिखा गया है।

इक़बाल चागला ने सैयदना फखरुद्दीन से पूछा कि जिस ख़त में (सिजिल्ल उल बिशारत) २० व़े इमाम ने २१ व़े इमाम को काइम करने की खबर दी उस ख़त के मौलातुना हुररत उल मलेका शाहिद थे। सैयदना फखरुद्दीन ने फरमाया कि आप शाहिद नहीं थी। फिर इक़बाल चागला ने सैयदना द्वारा कोर्ट में दर्ज की गई एफिडेविट ऑफ़ एविडेंसAffidavit of Evidence) में से यह जुमले सैयदना को दिखलाए जिस मे सैयदना ने फरमाया था कि २० व़े इमाम ने “मौलातुना हुररत उल मलेका को नस्स के बारे में – जो आप ने सिजिल्ल उल बिशारत में की – आप अकेले को ही शाहिद इख्तियार किया था”। इक़बाल चागला ने पूछा कि इन दोनों में से क्या सही है? सैयदना फखरुद्दीन ने फरमाया कि दोनों ही सही है। जो सवाल आप से आज किया गया उसके जवाब में आप की मुराद यह है कि मौलातुना हुररत उल मलेका, जब इमाम ने सिजिल्ल उल बिशारत खत लिखा, तब आप मिस्र में हाज़िर नहीं थी और ख़त के लिखे जाने की शाहिद नहीं थी.(मौलातुना हुररत उल मलेका उस वक्त यमन में थी) और सैयदना ने एफिडेविट ऑफ़ एविडेंस में जो पहले कहा वह यह कि मौलातुना हुररत उल मलेका ने नस्स की अकेले ही शहादत दी कि २१ व़े इमाम तैयेब इमाम है और आप की इस शहादत के सबब सतर की दावत २१ व़े इमाम के नाम से काइम है।

इक़बाल चागला ने सैयदना से सवाल पूछा की आप ने जो कहा कि सुलेमान नबी अ.स. ने आप के वारिस पर पहली बार नस्स खानगी में (गोपनीय तरीके से) की, किसी अन्य व्यक्ति को शाहिद नहीं रखा (मतलब सिर्फ सुलेमान नबी और आप के मनसूस ही हाज़िर थे) आप का यह कहना किस बुनियाद पर है ? सैयदना फखरुद्दीन ने फरमाया की सुलेमान नबी ने पहली बार नस्स खानगी में फरमाई यह बयान सैयदना क़ाज़ी अल नौमान रि.अ., जो इमाम के दाई और क़ाज़ी अल कुज़ात (चीफ जस्टिस) थे आप ने अपने किताब असास उत तावील में लिखा है । इसी किताब में सैयदना क़ाज़ी अल नौमान  बयान फरमाते है कि जिस वक्त सुलेमान नबी ने अपनी आखरी उम्र में दोबारा नस्स फरमाई तो उस दावत के हुदूद ने यह कहा कि अगर इस बात का हमें पहले इल्म हो जाता कि मनसूस कौन है तो व़े इस अज्ञानता की मेहनत को नहीं भुगतते। सैयदना क़ाज़ी अल नौमान इस वाकए के बारे में कुरआन मजीद की एक आयत का भी बयान फरमाते है।

इक़बाल चागला ने सैयदना फखरुद्दीन से पूछा की आप ने फरमाया के अमीरुल मुमिनीन मौलाना अली स.अ. को इशारे से काइम किया गया (स्पष्ट शब्दों में नहीं)(not by direct statement) तो आप की क्या मुराद है? तब सैयदना ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह स.अ. ने आप के बयान में अली का नाम आप के नाम के साथ जोड़ कर फरमाया और हाज़रीन के लिये इशारा फ़रमाया कि अली आप के वारिस है। रसूलुल्लाह स.अ. ने फरमाया कि “जिसका मौला मै हु, अली उसके मौला है” इक़बाल चागला ने फिर सैयदना से पुछा कि क्या रसूलुल्लाह स.अ. ने मौलाना अली स.अ. को लोगो के दरमियाँ काइम फरमाया (public anointment)? सैयदना ने फरमाया कि हाँ यह बात सही है।

इक़बाल चागला ने सैयदना से पूछा कि क्या आप ५१ व़े दाई के ख़त से आशना (परिचित) है तो सैयदना ने फरमाया कि एक हद्द तक आशना है। इक़बाल चागला ने फिर पूछा कि क्या अप ५१ व़े दाई के ख़त को देखकर पहचान लोगे? सैयदना ने फरमाया कि ख़त के नमूने देखकर बताया जा सकता है।

इक़बाल चागला ने सैयदना को कुछ बाइंडिंग किये गए कागज़ो को पेश किया, जो हिस्सा सैयदना को बताया गया वह हाथ से की गई लाइन वाले कागज़ पर पेन्सिल से लिखा था। इक़बाल चागला ने सैयदना से पूछा की क्या आप मानते है कि यह ५१ व़े दाई के हाथ से लिखे ख़त है? सैयदना ने फरमाया कि नहीं । इक़बाल चागला ने पूछा कि आप पहचान पाते हो कि यह किसके ख़त है? सैयदना ने फरमाया नहीं।

इक़बाल चागला ने सैयदना से पूछा कि क्या इस कागज़ में यह नहीं लिखा गया कि नस्स खानगी में हो (गोपनीय तरीके से) फिर भी ४ या २ शाहिदो की हाज़री में ही होनी चाहिए(must be done)? जवाब में सैयदना फखरुद्दीन ने फरमाया कि यह नहीं लिखा गया है कि ४ या २ शाहीदो की हाज़री में ही नस्स होनी चाहिए,(must be done) बलके यह लिखा गया है कि ४ या २ शाहीदो की हाज़री में भी नस्स हो सकती है(it may be done), और यह भी लिखा है कि दाई को इस बारे में पूरा इख्तियार है, और जैसे व़े चाहे, कर सकते है।

नामदार जस्टिस गौतम पटेल ने आइन्दा सैयदना के क्रोस एक्जामिनेशन के लिये १३ अप्रैल, २०१८ की तारीख मुक़र्रर की है।

by admin at April 05, 2018 02:35 PM

April 04, 2018

Fatemi Dawat - Legal

કોર્ટ કેસ ના અખબાર – ૨૧, ૨૨ માર્ચ ૨૦૧૮

અલ દાઈ અલ અજલ સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. ની ઝબાની મુંબઈ હાઈ કોર્ટ માં ૨૧ મી માર્ચ ૨૦૧૮ બપોરે દોબારા શરુ થઇ. સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન દાવત ના કેસ ન. ૩૩૭/૨૦૧૪ માં પ્લેનટીફ ની હેસિયત સી ગવાહી આપી. નામદાર જસ્ટીસ ગૌતમ પટેલ ની કોર્ટ માં ઝબાની થઇ.

કુલ  ૪ સેશન માં શેહ્ઝાદા મુફદ્દલ સૈફુદ્દીન, પ્રતિવાદી, ના સીનીયર કાઉન્સિલ મોહતરમ ઇકબાલ ચાગલા સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ને ૭૮ સવાલ પૂછા. ૨૦૧૫ માં કેસ માં ઝબાની શરુ થઇ અને સૈયદના ખુઝૈમા કુત્બુદ્દીન રી.અ. ને જુમલે ૫૪૪ સવાલો પુછાયા. અને સૈયદના ફખરુદ્દીન ની ઝબાની શરુ થઇ ત્યાર સી કે હમણાં તક ૭૩૩ સવાલો પુછાયા છે . સૈયદના કુત્બુદ્દીન અને સૈયદના ફખરુદ્દીન ને હમણાં સુધી કુલ ૧૨૭૭ સવાલો આજ તક પુછાયા છે.

ઇકબાલ ચાગલા એ સૈયદના ફખરુદ્દીન ને એક હસ્તલિખિત કિતાબ બતાવી. સૈયદના તે કિતાબ સી વાકિફ નહોતા. ઇકબાલ ચાગલા ના કેહવા પર સૈયદના એ એમા સી થોડા જુમલા પઢા. આપ ને સવાલ કરવામાં આવ્યો કે શું આ કિતાબ માં એમ લખું છે કે ૨૫ માં દાઈ સૈયદના જલાલ રી.અ. એ ૨૬ માં દાઈ સૈયદના દાઉદ બિન અજબશાહ પર નસ્સ દાવત ના લોગો ના દરમિયાન કીધી? સૈયદના એ ફરમાવ્યું કે હા આ કિતાબ માં એમ લખું છે, સૈયદના એ ઝ્યાદા એમ ફરમાવ્યું કે આ કિતાબ માં આ વાત ગલત લખી છે કે દાવત ના લોગો એ ૨૬ માં દાઈ ને દાવત સોંપી. આપ એ ઝ્યાદા ખુલાસો કિધો કે દાવત ના લોગો નો હરગિઝ હક્ક નથી કે દાવત મનસૂસ ને સોંપે. સૈયદના હમિદુદ્દીન અલ કીરમાની રી.અ. (હાકિમ ઈમામ ના બાબ ઉલ અબવાબ) યે એમ ફરમાવ્યું છે કે અગર તમામ આલમ એમ શહાદત દે કે આજ વારીસ છે તો એ શહાદત ગણાતી નથી અગર એના પર ઈમામ યા દાઈ એ નસ્સ ના કીધી હોઈ. તે સી ઈમામ યા દાઈ એના મનસૂસ ને દાવત સોંપે છે.

ઇકબાલ ચાગલા યે સૈયદના ફખરુદ્દીન ને સવાલ કીધો કે, શું આપના પાસે કોઈ લેખિત સબૂત છે કે ૨૭ માં દાઈ સૈયદના દાઉદ બિન કુતુબશાહ હક્ક પર હતા એની મોટા માં મોટી દલીલ એ હતી કે આપ ૨૬ માં દાઈ ના માઝૂન હતા? સૈયદના એ ફરમાયુ કે હા, સૈયદી હસન બિન ઈદ્રીસ ના કિતાબ “અલ બુરહાન ઉલ જલીયાહ” માં એમ લખું  છે.

ઇકબાલ ચાગલા એ સૈયદના ફખરુદ્દીન ને પૂછું કે જે કાગઝ માં (સીજીલ્લ ઉલ બીશારત) ૨૦ માં ઈમામ એ ૨૧ માં ઈમામ ને કાઈમ કરવાની ખબર કીધી એહના મૌલાતુના હુરરત ઉલ મલેકા શાહીદ હતા? સૈયદના ફખરુદ્દીન એ ફરમાયુ કે ના આપ નહોતા. પછી ઇકબાલ ચાગલા એ સૈયદના એ કોર્ટ માં આપેલી એફિડેવિટ ઓફ એવીડન્સ માં સી આ જુમલા સૈયદના ને બતાવ્યા જેમાં આપ એ ફરમાયુ છે કે ૨૦ માં ઈમામ એ “મૌલાતુના હુરરત ઉલ મલેકા ને નસ્સ ના ઉપર – જે આપ એ સીજીલ્લ ઉલ બીશારત માં કીધી – એના વાસ્તે એકલા શાહિદ ઇખ્તેયાર કીધા” ઇકબાલ ચાગલા એ પૂછું કે આ બે માં સી કયું સહી છે? સૈયદના ફખરુદ્દીન એ ફરમાયુ કે બેવે સહી છે. જે સવાલ આપ ને આજે કરવામાં આવ્યો એના જવાબ માં આપ ની મુરાદ એમ હતી કે મૌલાતુના હુરરત ઉલ મલેકા મિસર માં હાઝીર નહોતા અને શાહિદ નહોતા જ્યારે ૨૦ માં ઈમામ એ સીજીલ્લ

ઉલ બીશારત લખું.(મૌલાતુના હુરરત ઉલ મલેકા યમન માં હતા) અને આપ એ જે પેહલા એફિડેવિટ ઓફ એવીડન્સ માં કહ્યું છે તે શું કે મૌલાતુના હુરરત ઉલ મલેક નસ્સ ના અકેલા શાહિદ હતા કેમ કે આપ એ શહાદત દીધી કે ૨૧ માં ઈમામ તૈયબ ઈમામ છે અને આપ ની શહાદત ના સબબ આ સતર ની દાવત ૨૧ માં ઈમામ ના નામ સી કાઈમ રેહશે.

ઇકબાલ ચાગલા એ સૈયદના ને સવાલ પૂછો કે આપ એ જે કહ્યું છે કે કે સુલેમાન નબી અ.સ. એ પેહલા આપ ના વારીસ પર નસ્સ ખાનગી માં કીધી, કોઈ બીજા શાહિદ વગર (યા ને કે ફક્ત સુલેમાન નબી અને આપ ના મનસૂસ હાઝીર હતા) યે આપ નું કેહવું શું બુનિયાદ પર છે? સૈયદના ફખરુદ્દીન એ ફરમાયુ કે સુલેમાન નબી એ પેહલી વખ્ત ખાનગી માં નસ્સ કીધી યે બયાન સૈયદનલ કાઝી અલ નોઅમાન રી.અ. એ જે ઈમામ ના દાઈ અને કાઝી અલ કુઝાત (ચીફ જસ્ટીસ) હતા, આપ એ આપના કિતાબ અસાસ ઉત તાવીલ માં લખું છે. એજ કિતાબ માં સૈયદનલ કાઝી અલ નોઅમાન બયાન કરે કે જે વખ્ત સુલેમાન નબી ની આખિર ઉમર માં પાછી નસ્સ કીધી તે વખ્ત દાવત ના હુદૂદ એ એમ કહ્યું કે જો એ સગલા પેહલા જાણી લેતા કે મનસૂસ કોણ છે તો એ સગલા ના જાણવાની (અજ્ઞાન પણા ની) મુશ્કેલ ન ભોગવતે. સૈયદનલ કાઝી અલ નોઅમાન આ વાકેઆ ના બારામાં કુરઆન મજીદ ની એક આયત નું ભી બયાન કરે છે.

ઇકબાલ ચાગલા એ સૈયદના ફખરુદ્દીન ને પૂછું કે આપ એ ફરમાયુ કે અમીરુલ મુમિનીન મૌલાના અલી સ..અ. ને ઇશારા સી કાઈમ કીધા ( સ્પષ્ટ શબ્દો માં નહીં) તો આપ ની શું મુરાદ હતી? તો સૈયદના એ ફરમાયુ કે રસુલુલ્લાહ સ.અ. આપ ના બયાન માં અલી નું નામ આપ ના નામ સાથે જોડી ને ફરમાયુ એના સી હાઝરીન વાસ્તે ઈશારો કીધો કે અલી આપ ના વારીસ છે. રસુલુલ્લાહ એ ફરમાયુ કે “જેનો મૌલા મેં છું અલી એના મૌલા છે”. ઇકબાલ ચાગલા એ પછી સૈયદના ને પૂછું કે શું રસુલુલ્લાહ એ મૌલાના અલી ને કાઈમ કીધા તે લોગો ના દરમિયાન હતું (public anointment)? તો સૈયદના એ ફરમાયુ કે એ વાત સહી છે.

ઇકબાલ ચાગલા એ સૈયદના ને પૂછું કે શું આપ ૫૧ માં દાઈ ના ખત સી આશના (familiar) છે તો સૈયદના એ ફરમાયુ કે એક હદ તક આશના છે. ઇકબાલ ચાગલા એ પછી પૂછું કે શું આપ ૫૧ માં દાઈ ના ખત દેખે તો એને પેહ્ચાની શકે? સૈયદના એ ફરમાયુ કે એનો મિસાલ પેશ થાય એ દેખીનેજ ફરમાવી શકે.

ઇકબાલ ચાગલા એ સૈયદના ને કિતનાક બંધાએલા (bound) કરેલા કાગઝો પેશ કીધા જે હિસ્સો સૈયદના ને બતાયો તે હાથ સી લાઈન વાલા કાગઝ પર પેનસીલ સી લખાયું હતું. ઇકબાલ ચાગલા એ સૈયદના ને પૂછું શું આપ કબુલ કરો છો કે આ ૫૧ માં દાઈ ના હાથ ના ખત છે? સૈયદના ફખરુદ્દીન એ ના ફરમાયુ. ઇકબાલ ચાગલા એ પૂછું કે શું આપ આ કોના હાથ ના ખત છે તે પેહ્ચાની શકો છો? તો સૈયદના એ ના ફરમાયુ.

ઇકબાલ ચાગલા એ પછી સૈયદના ને પૂછું કે શું આ કાગઝ માં એમ લખું છે કે અગર નસ્સ ખાનગી માં ભી કરે તો ૨ યા કે ૪ શાહીદો ની હાઝરી માં જ થવી જોઈએ, સૈયદના ફખરુદ્દીન એ ફરમાયુ કે આ કાગઝ માં એમ નથી લખું ૨ યા કે ૪ શાહિદ ની હાઝરી માં જ થાવી જોઈએ બલકે એમ લખું છે કે ૨ યા ૪ શાહિદ ની હાઝરી માં ભી થઇ શકે અને એમ ભી લખું છે કે દાઈ ને આ અમર માં કુલ ઈખ્તિયાર છે અને એ જેમ ચાહે તેમ કરી શકે છે.

નામદાર જસ્ટીસ ગૌતમ પટેલ એ આઇન્દા સૈયદના ના ક્રોસ એક્ઝામિનેશન ના વાસ્તે ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૧૮ તારીખ આપી છે.

by admin at April 04, 2018 01:51 PM

Shehzadi Tahera Qutbuddin

Hyde Park Institute recent events with Tahera Qutbuddin, Thomas Pavel, and Adam Romeiser

HPI_LGO02
We’re pleased to share these recent events sponsored by our partner The Hyde Park Institute

Character and Action Mini-Seminars

The seminars offered in this series have a special focus on moral dimensions of human life and the role of good character in navigating these dimensions well. Participants in these seminars will think through these issues by engaging with philosophical, literary, and religious texts.

These extracurricular, faculty-led seminars meet 2-4 times a quarter for around 1 ½ hours each session. They are open to all University of Chicago students, though space is limited. Advanced reading will be assigned for each seminar, but no written work.

On January 27th, Thomas Pavel, Gordon J. Laing Distinguished Service Professor of Romance Languages and Literature, led the last of three sessions using works of literature and film to highlight non-cardinal virtues. More specifically, Prof. Pavel drew on the works of Henry James, Simone Weil, Robert Bresson, and Heinrich von Kleist to elicit paradigm instances and failings of incumbency, trust, and attention. After short background remarks that framed the discussion of each virtue, Prof. Pavel guided participants through an analysis and discussion of the text and the virtue it emphasized. The general theme was how an attitude similar to love or care is important for virtue and how self-possession or self-centeredness tend to destroy it.

 

On February 14th, Tahera Qutbuddin, Professor of Arabic Literature, and scholar with the project Virtue, Happiness, & the Meaning of Life, gave the second of two sessions on the ethical writings of Ali ibn Abi Talib, the cousin and brother-in-law of Muhammad. Ali was a larger than life figure who was a learned philosopher, an aesthetic, caliph, and warrior and commander. The sessions consisted of presentations by Prof. Qutbuddin, a period of discussion and inquiry, and each ended with participants analyzing selected texts of Ali’s. Prof. Qutbuddin explained that for Ali faith and ethics went hand-in-hand as piety requires virtue and virtue requires piety.

 

Emerging Scholars Cohort in Bioethics

The Emerging Scholars Cohort in Bioethics is a yearlong certificate program in which a select group of students will interact with exemplar physician-scholars and consider what it means to be a good health care clinician, understood to involve more than mere technical competence. Members of the cohort will participate in a 2-day, intensive seminar and a series of lectures. Discussion of the seminar and lecture topics will continue over arranged dinners with the invited speakers. Throughout this program students will think through questions concerning the legitimate goals of medicine, the doctor-patient relationship, and medical professionalism, among others.

 

On February 21st, Dr. Adam Romeiser delivered an address titled “Rest, Renunciation, and Reconciliation: Three R’s and Their Relation to Health and Freedom in the Age of Addiction,” to the Emerging Scholar Cohort in Bioethics. The talk focused the value these three habits have had for Dr. Romeiser’s practice. More specifically, Dr. Romeiser tied the habits to maintaining health—especially mental health and the avoidance of burnout—and the capacity or freedom to meet all of one’s obligations. The talk was followed by discussion of Dr. Romeiser’s work providing health care to the Lawndale community, and the efforts of Lawndale Christian Center to provide their patients the opportunity for lifestyle changes.

ESCB seminar

For more information about the Hyde Park Institute and their programs, visit https://hydeparkinstitute.org.

by Virtue, Happiness, and the Meaning of Life at April 04, 2018 01:00 PM

April 02, 2018

Fatemi Dawat - Legal

كورٹ كيس نا اخبار –٢١، ٢٢ مارچ ٢٠١٨

الداعي الاجل سيدنا طاهر فخر الدين طع ني زباني بمبئي هاي كورٹ ما  ٢١ مي مارچ ٢٠١٨ دوپهير ني وقت دوباره شروع تهئي، سيدنا فخر الدين دعوة نا كيس نمبر ٣٣٧\٢٠١٤ ما پلينتيف (plaintiff) ني حيثية سي گواهي آپي، نامدار جستيس گوتم پٹيل نا كورٹ ما زباني تهئي،

جملے  ٤ سيشن ما شهزاده مفضل سيف الدين (defendant)  نا senior counsel محترم اقبال چاگلا يه سيدنا فخرالدين نے ٧٨ سؤال پوچها، ٢٠١٥ ما كيس ما زباني شروع تهئي انے سيدنا قطب الدين نے جملے ٥٤٤ سؤال پوچهايا، انے سيدنا فخر الدين ني زباني شروع تهئي تيوارسي كه همنا تك ٧٣٣ سؤال پوچهايا چهے، جملے سيدنا قطب الدين انے سيدنا فخر الدين نے همنا تك ١٢٧٧ سؤال آج تك پوچها چهے،

اقبال چاگلا يه سيدنا فخر الدين نے ايك مخطوط كتاب (manuscript) بتاوي، سيدنا يه كتاب سي آشنا (familiar) نوتا، اقبال چاگلا نا كهوا پر سيدنا يه اهما سي بعض جملة پرها، آپنے سؤال كروا ما آيو كه سوں آ كتاب ايم كهے چهے كه ٢٥ ما داعي سيدنا جلال رض يه ٢٦ ما داعي سيدنا داؤد بن عجبشاه رض پر نص دعوة نا لوگو (people of Dawat) نا درميان  كيدي؟ ، سيدنا يه فرمايو كه ها، آ كتاب ما ايم لكهو چهے، سيدنا يه زيادة ايم فرمايو كه آ كتاب ما آ وات غلط لكهي چهے كه دعوة نا لوگو يه ٢٦ ما داعي نے دعوة سونپي، آپ يه ايم زيادة واضح كيدو كه دعوة نا لوگو نو هرگز حق نتهي كه دعوة منصوص نے سونپے، سيدنا حميد الدين الكرماني رض (حاكم امام عم نا باب الأبواب) يه ايم فرمايو چهے كه اگر تمام عالم ايم شهادة دے كه آج وارث چهے، تو يه شهادة گناتي نتهي اگر اهنا اوپر امام يا داعي يه نص نه كيدي هوئي، ته سي امام يا داعي اهنا منصوص نے دعوة سونپے چهے،

اقبال چاگلا يه سيدنا فخر الدين نے سؤال كيدو كه سوں آپنا پاسے كوئي لكهٹ ثبوت چهے آ وات نو كه ٢٧ ما داعي سيدنا داؤد بن قطبشاه حق پر تها اهنو مهوتا ما مهوتي دليل يه تهي كه آپ ٢٦ ما داعي نا ماذون تها؟، سيدنا يه فرمايو كه ها، سيدي حسن بن ادريس نا كتاب “البرهان الجالية” ما ايم لكهو چهے،

اقبال چاگلا يه سيدنا فخر الدين نے پوچهو كه جه كاغز ما (سجل البشارة) ٢٠ ما امام يه ٢١ ما امام نے قائم كروا ني خبر كيدي، اهنا مولاتنا الحرة الملكة شاهد هتا، سيدنا فخرالدين يه فرمايو كه نه، آپ نوتا، پچهي اقبال چاگلا يه سيدنا ني كورٹ ما آفيداويت اوف اويدينس (Affidavit of Evidence) ما سي آ جملة سيدنا نے بتايو، جه ما آپ يه فرمايو چهے كه ٢٠ ما امام يه “مولاتنا حرة الملكة نے نص نا اوپر ـ جه آپئے سجل البشارة ما كيدي – اهنا واسطے اكيلا شاهد اختيار كيدا “، اقبال چاگلا يه پوچهو كه آ ٢  ما سي كيو صحيح چهے؟، سيدنا فخر الدين يه فرمايو كه بيوے صحيح چهے، جه سؤال آپنے آجے تهيو اهما آپني مراد ايم هتي كه مولاتنا حرة الملكة مصر ما حاضر نوتا انے شاهد نوتا جيوارے ٢٠ ما امام يه سجل البشارة لكهو (مولاتنا حرة الملكة يمن ما هتا)، انے آپئے جه پهلے آفيداويت اوف اويدينس (Affidavit of Evidence) ما كهيو چهے ته سو كه مولاتنا حرة الملكة نص نا اكيلا شاهد هتا كيمكه آپئے شهادة ديدي كه ٢١ ما امام طيب امام چهے، انے آپني شهادة نا سبب آ ستر ني دعوة ٢١ ما امام نا نام سي قائم رهسے،

اقبال چاگلا يه سيدنا نے سال پوچهو كه آپ يه جه كهيو چهے كه سليمان نبي عم يه پهلے آپنا وارث پر نص خانگي ما كيدي كوئي بيسرا شاهد بغير (يعني كه فقط سليمان نبي انے آپنا منصوص حاضر هتا)، يه آپنو كهؤو سوں بنياد پر چهے، سيدنا فخر الدين يه فرمايو كه كه سليمان نبي يه پهلي وقت خانگي ما نص كيدي يه بيان سيدنا القاضي النعمان رض، جه امام نا داعي انے قاضي القضاة هتا، آپئے آپنا كتاب أساس التاويل ما كيدو چهے، يه ج كتا ما سيدنا القاضي النعمان بيان كرے چهے كه جه وقت سليمان نبي ني آخر عمر ما پاچهي نص كيدي ته وقت دعوة نا حدود يه ايم كهيو كه اگر جو يه سگلا پهلے جاني ليتا كه منصوص كون چهے، تو يه سگلا نه جانواني محنة ما نه بهوگتے، سيدنا القاضي النعمان آ واقعة نا باره ما قران مجيد ني ايك آية بهي بيان كرے چهے،

اقبال چاگلا يه سيدنا فخر الدين نے پوچهو كه آپئے فرمايو كه امير المؤمنين مولانا علي صع نے إشارة سي قائم كيدا (واضح بيان نهيں – not by direct statement)، تو آپني سوں مراد هتي؟، سيدنا يه فرمايو كه رسول الله صلع يه آپنا بيان ما علي نو نام آپنا نام ساتهے جوري نے فرمايو اهنا سي حاضرين واسطے إشارة كيدو كه علي آپنا وارث چهے، رسول الله يه فرمايو كه “جه نو مولىٰ ميں چهوں، علي اهنا مولىٰ چهے”، اقبال چاگلا يه پچهي سيدنا نے پوچهو كه سوں رسول الله يه مولانا علي نے قائم كيدا ته لوگون نا درميان هتو (public anointment)؟ سيدنا يه فرمايو كه يه وات صحيح چهے،

اقبال چاگلا يه سيدنا نے پوچهو كه سوں آپ ٥١ ما داعي نا خط سي آشنا (familiar) چهے، سيدنا يه فرمايو كه ايك حد تك آشنا چهے، اقبال چاگلا يه پچهی پوچهو كه سوں آپ ٥١ ما داعي نا خط ديكهے تو اهنے پهچاني سكے؟، سيدنا يه فرمايو كه اهنو مثال پيش تهائي يه ديكهي نے ج فرماوي سكے،

اقبال چاگلا يه سيدنا نے كتناك بندهائيلا (bound) كاغزو پيش كيدا، جه حصة سيدنا نے بتايو ته هاتهـ سي لاين والا كاغز پر پنسيل سي لكهايو تهو، اقبال چاگلا يه سيدنا نے پوچهو كه سوں آپ قبول كرے چهے كه آ ٥١ ما داعي نا هاتهـ نا خط چهے؟، سيدنا فخر الدين يه نه فرمايو، اقبال چاگلا يه پوچهو كه سوں آپ آ كونا هاتهـ نا خط چهے ته پهچاني سكے چهے؟، سيدنا يه نه فرمايو،

اقبال چاگلا يه پچهي سيدنا نے پوچهو كه سوں آ كاغز ما ايم لكهو چهے كه اگر نص خانگي ما بهي كرے تو ٢ يا كه ٤ شاهد ني حاضري ماج تهاوي جويه (must be done)، سيدنا فخر الدين يه فرمايو كه آ كاغز ما ايم نتهي لكهو ٢ ياكه ٤ شاهد ني حاضري ماج تهاوي جويه (must be done)، بلكه ايم لكهو چهے كه ٢ يا كه ٤ شاهد ني حاضري ما بهي تهئي سكے (it may be  done)،  انے ايم بهي لكهو چهے كه داعي نے آ امر ما كل اختيار چهے انے يه جيم چاهے تيم كري سكے چهے،

نامدار جستيس گوتم پٹيل يه عائنده سيدنا نا cross examination  نا واسطے ١٣ مي إيپرل ٢٠١٨ تاريخ آپي چهے،

by admin at April 02, 2018 01:04 AM

March 25, 2018

Fatemi Dawat - Legal

Bombay High Court Declaratory Suit 21st & 22nd March 2018

The recording of evidence of His Holiness Syedna Taher Fakhruddin Saheb (TUS), the Plaintiff in Suit 337/2014, which had been originally filed by his predecessor His Holiness the Late Syedna Khuzaima Qutbuddin Saheb RA (the Original Plaintiff) in the Hon’ble Bombay High Court, continued on 21st and 22nd March in Courtroom No. 37 of the Hon’ble Bombay High Court, presided over by the Hon’ble Justice Gautam Patel.

 

Over four sessions of cross-examination, Syedna Fakhruddin Saheb was asked 78 questions by Mr Iqbal Chagla, Senior Counsel for the defendant Shehzada Mufaddal Saifuddin. Since 2015 when the cross-examination began, Syedna Qutbuddin Saheb was asked a total of 544 questions, and Syedna Fakhruddin Saheb has so far been asked 733 questions, a cumulative total of 1,277 questions between the Original Plaintiff and the Plaintiff to date.

 

Mr. Chagla showed Syedna Fakhruddin Saheb a manuscript that he was not familiar with. He was then asked to read from it to see whether it said that the nass conferred by the 25th Dai, Syedna Jalal RA on the 26th Dai Syedna Dawood bin Ajabshah RA was in the presence of the people of Dawat. Syedna Fakhruddin Saheb answered yes, that was what the manuscript said. Syedna Fakhruddin Saheb also added that the manuscript incorrectly said that the people of the Dawat handed over the Dawat to the 26th Dai. Syedna Fakhruddin Saheb explained that it was never for the people of the Dawat to hand over the Dawat to the Mansoos and an authority as high as Syedna Hamiduddin al Kirmani (The Bab ul-Abwaab of the 16th Imam, Imam Hakim) had said that even if the whole world were to testify that a particular person is a successor, that is not valid unless there is a nass conferred by the Imam or Dai and therefore, it is the Imam or Dai who hands over the Dawat to the Mansoos.

 

Mr. Chagla asked Syedna Fakhruddin Saheb whether there was any written proof that supported his earlier statement that the biggest proof of the legitimacy of the 27th Dai Syedna Dawood bin Qutubshah’s claim to being the Dai was that he was the Mazoon of the 26th Dai. Syedna Fakhruddin Saheb responded, yes, that this was stated in the book ‘Al Burhan al Jaliya’ written by Syedi Hasan bin Idris.

 

Mr. Chagla asked Syedna Fakhruddin Saheb if Maulatuna Hurrat al-Malika was a witness to the written communication from the 20th Imam appointing the 21st Imam. Syedna Fakhruddin Saheb responded no, she was not. Mr. Chagla referred to the statement in Syedna Fakhruddin Saheb’s Affidavit of Evidence that the 20th Imam “chose Maulatuna Hurrat al-Malika to be the single witness to the nass he conferred via the Sijjil ul Bisharat” and asked which of these two above statements were true. Syedna Fakhruddin Saheb responded that both statements were correct. He said in the question put to him today, he (Syedna Fakhruddin Saheb) meant that she (Maulatuna Hurrat al-Malika) was not physically present in Egypt to witness the letter (Sijjil ul Bisharat) being written by the 20th Imam (she was in Yemen at that time). In his earlier statement in his Affidavit of Evidence, Syedna Fakhruddin Saheb said that Maulatuna Hurrat al-Malika was the single witness to the nass because she testified that the 21st Imam was al-Tayyeb and it was based on her testimony that this Dawat in the seclusion of the Imam would continue in the name of the 21st Imam.

 

Mr. Chagla asked Syedna Fakhruddin Saheb questions regarding the basis on which he had said that Prophet Sulayman SA first conferred nass on his successor in private without any outside witnesses (i.e. only Prophet Sulayman and his mansoos were present). Syedna Fakhruddin Saheb replied that the conferment of the first nass being conferred in private is narrated by Syedna Qadi al-Noman, who was a Dai and also the Chief Justice during the time of the Imam in his book ‘Asaas ut-taweel’. In the same book Syedna Qadi al Noman also narrated that when the nass was again done at the end of Prophet Sulayman’s life the dignitaries of the Dawat said that had they known who the Mansoos was before they would not have suffered the anguish of not knowing his identity. Syedna Qadi al Noman cites a Quranic verse about this incident.

 

Mr. Chagla asked Syedna Fakhruddin Saheb what he meant when he said that the appointment of Maulana Ali AS was by an indication (i.e. not by a direct statement). Syedna Fakhruddin Saheb responded that he meant that Prophet Mohammed SAW in addressing the gathering referred to Imam Ali as his successor by juxtaposing Imam Ali’s name with his own. The Prophet said, “He whose Maula I am, Ali is now his Maula.” Mr Chagla then asked Syedna Fakhruddin Saheb whether Maulana Ali succeeded Prophet Mohammed by public anointment, to which Syedna Fakhruddin Saheb agreed.

 

Mr. Chagla asked Syedna Fakhruddin Saheb whether he was familiar with the handwriting of the 51st Dai. Syedna Fakhruddin Saheb answered that he was familiar only to some extent. Mr. Chagla then asked whether he would be able to recognize the handwriting if he saw it, Syedna Fakhruddin Saheb said that he could not say until he was shown the specimen of his handwriting.

 

Mr. Chagla showed Syedna Fakhruddin Saheb a bound collection of documents. The portion shown was handwritten on lined paper using a pencil. Mr. Chagla then asked if Syedna Fakhruddin Saheb agreed that this was the handwriting of the 51st Dai. Syedna Fakhruddin Saheb responded “no”. Mr. Chagla asked if he recognised the handwriting at all, to which Syedna Fakhruddin Saheb responded “no”.

 

Mr. Chagla then asked if Syedna Fakhruddin Saheb agreed that one of the pages in the collection of documents said that although nass can be conferred secretly, it must even so be done in the presence of two or four witnesses. Syedna Fakhruddin Saheb responded that the page in question does not say that it must be done in the presence of two or four witnesses, but rather says that it may be done in the presence of two or four witnesses, and that it also says that the Dai has complete freedom of choice in this matter and may do as he pleases.

 

The Hon’ble Justice Gautam Patel has scheduled the further cross-examination of Syedna Fakhruddin Saheb on 13th April 2018.

by admin at March 25, 2018 03:32 PM

March 10, 2018

Fatemi Dawat - YouTube

February 26, 2018

Fatemi Dawat - YouTube

February 25, 2018

Fatemi Dawat - YouTube

February 23, 2018

Fatemi Dawat - Legal

كورٹ كيس نا اخبار -١٣، ١٤، ١٦ فيبرواري ٢٠١٨

الداعي الاجل سيدنا طاهر فخر الدين طع ني زباني بمبئي هاي كورٹ ما ١٣ مي فيبرواري ٢٠١٨ دوپهيرے ١٢ واجے دوباره شروع تهئي، سيدنا فخر الدين دعوة نا كيس نمبر ٣٣٧\٢٠١٤ ما پلينتيف (plaintiff) ني حيثية سي گواهي آپي، نامدار جستيس گوتم پٹيل نا كورٹ ما زباني تهئي،

شهزاده مفضل سيف الدين (defendant) نا senior counsel محترم اقبال چاگلا يه سيدنا فخرالدين نے سؤالو پوچها،

١٣مي فيبرواري اقبال چاگلا يه سيدنا نے ٥١ ما داعي ني ايك رسالة نا باره ما سؤال كيدو جه ما سيدنا طاهر سيف ادلين فرماوے چهے كه نص ايك “جماعة” نا درميان تهاوي جو ئے، سيدنا يه جواب ما فرمايو كه عربي لفظ “جماعة” نو چهے، انے رسول الله صلع يه ايم فرمايو چهے، “ايك اكيلو مؤمن بهي جماعة چهے” (المؤمن وحده جماعة)،

سيدنا نے سؤال تهيو كه ايم ضروري چهے كه نص (nass of successio) واضح أداء (explicit) هوئي؟، سيدنا يه جواب ما فرمايو كه جيم داؤدي بهره قوم نا ميثاق ني عبارة ما چهے، نص دايركٹ كهوا سي (direct statement) يا واضح إشارة سي تهائي،

١٤ مي فيبرواري اقبال چاگلا يه سيدنا نے اسمعيل بن عبد الرسول اجيني (المجدوع) ني فهرست نا باره ما سؤال كيدو – كه جه ما اسماعيلي فقه، تاريخ انے فلسفة ني كتابو ني ليسٹ چهے، سؤال ايك كيدو كه سوں يه فهرست محقق مستند چهے (authoritative)، سيدنا يه جواب فمرايو كه ايم نه ليوائي كه آ فهرست بالتمام محقق مستند چهے، كيمكه يه فهرست نا جمع كرنار، جه داؤدي بهره قوم ما مجدوع سي اولكهائي چهے، يه ٤٠ ما داعي نو سامنو كيدو، دشمني كيدي،

اقبال چاگلا يه مجدوع ني فهرست نا باره ما كتناك بيجا سؤالو كيدا كه جه نامدار جستيس گوتم پٹيل يه منع كيدا ايم كهي نے كه شهزاده مفضل سيف الدين (defendant) نے پهلے ايم ثابت كرؤ پرهسے كه داؤدي بهره قوم نا نزديك آ فهرست مستند انے محقق چهے،

١٦مي فيبرواري سيدنا يه ٥٢ ما داعي سيدنا محمد برهان الدين نا بيان ني ايك ويديو ريكوردنگ پيش كيدي جه ما ٥٢ ما داعي ايم فرماوے چهے كه مجدوع ني كوئي بهي تصور مانوي نه جوئے، انے مجدوع نا سگلا لكهانو سي گهنو سنبهالؤ جوئے،

اقبال چاگلا يه كورٹ ما ٥١ ما داعي سيدنا طاهر سيف الدين رض ني بيان ني ايك ريكوردنگ پيش كيدي جه ما شهزاده مفضل سيف الدين (defendant) ايم زعم كرے چهے كه ٥١ ما داعي ايم ذكر كرے چهے كه نص نا شاهدو هوا جوئے، سيدنا يه كورٹ ما يه ج بيان نے ديجيتلي واضح كيديلي ريكوردنگ (enhanced for clarity) پيش كيدي، انے فرمايو كه ايم وضاح چهے كه نص واسطے شاهدو هوا جوئے اهني كئي ذكر نتهي، انے ايم فرمايو كه ٥١ ما داعي “شاهدو” نو كئي بهي فرماؤتا ج نتهي، بلكه “كاغزو” ني ذكر فرماوے چهے، نامدار جستيس گوتم پٹيل يه آ گهنا مهم اختلاف ني نوندهـ كيدي انے ايم كهيو كه اهني الگ سي غور كرؤ جوئيسے،

اقبال چاگلا يه سيدنا نے سؤال كيدو كه ٢٧ ما داعي سيدنا داؤد بن قطب شاه آپنا قائم نا كرنار ٢٦ ما داعي نا ماذون هتا، اهنا سوى آپني سچائي پر كوئي بيسري دليل چهے (مُدّعي سليمان نا خلاف)، سيدنا يه فرمايو كه ٢٥ ما داعي يه ايم فرمايو تهو كه آپنا سپنا ما امام تشريف لايا انے فرمايو كه تمے “٢ داؤد” (٢٦ ما داعي انے ٢٧ ما داعي) نے تمارا بعد دعوة نا رتبة ما قائم كرو، سيدنا يه ايم بهي فرمايو كه جيوارے ٢٦ ما داعي يه ٢٧ ما داعي نے آپنا منصوص قائم كيدا تو كتناك لوگو يه واندو كيدو، ٢٦ ما داعي يه واندو كرنار لوگو نے ايم فرمايو كه آ تو ٢٥ ما داعي يه آپنے (٢٦ما داعي نے) فرمايو تهو كه سيدنا داؤد بن قطب شاه نے ٢٧ ما داعي قائم كرے،

سيدنا يه ايم بهي فرمايو كيدي كه ٥١ ما داعي سيدنا طاهر سيف الدين آپني رسالة ما ايم ذكر كرے چهے كه سليمان يه پهلے سيدنا داؤد بن قطب شاه نے سجده ديدو انے قبول كيدو كه آپنا اوپر نص تهئي چهے، پچهي تهورا سال بعد دعؤو كيدو،

(شهزاده مفضل سيف الدين (defendant) سيدنا خزيمة قطب الدين واسطے سجده ديتا تها، اهني ويديو ريكوردنگ كورٹ ما پيش كيدي چهے)

نامدار جستيس گوتم پٹيل يه عائنده سيدنا نا cross examination  نا واسطے ٢١ مي انے ٢٢مي مارچ ٢٠١٨ انے هجي ضرورة هوئي تو ١٠مي، ١١مي انے ١٣مي إيپرل ٢٠١٨ تاريخ آپي چهے،

by admin at February 23, 2018 06:12 AM

કોર્ટ કેસ ના અખબાર – ૧૩, ૧૪ અને ૧૬ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૮

અલ દાઈલ અજલ સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. ની ઝબાની બોમ્બે હાઈ કોર્ટ માં ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮ બપોરે ૧૨ વાગ્યે પુનઃ શરુ થઇ.

સૈયદના ફખરુદ્દીન દાવત ના કેસ નંબર ૩૩૭/૨૦૧૪ માં વાદી (plaintiff) ની હેસિયત સી ઝબાની આપી. નામદાર જસ્ટીસ ગૌતમ પટેલ ના કોર્ટ માં ઝબાની થઇ.

શેહ્ઝાદા મુફદ્દલ સૈફુદ્દીન પ્રતિવાદી (defendant) ના સીનીયર કાઉન્સીલ મોહતરમ ઇક્બાલ ચાગલા એ સૈયદના ફખરુદ્દીન ને સવાલો પૂછા.

૧૩ મી ફેબ્રુઆરી ઇકબાલ ચાગલા એ સૈયદના ને ૫૧ માં દાઈ ની એક રિસાલત ના બારામાં સવાલ પુછો જેમાં સૈયદના તાહેર સૈફુદ્દીન ફરમાવે છે કે નસ્સ એક “જમાઅત” ના દરમિયાન થવી જોઈએ. સૈયદના એ જવાબ માં ફર્માયું કે રિસાલત માં અરબી લફ્ઝ “જમાઅત” નો છે અને રસુલુલ્લાહ સ.અ. એ એમ ફરમાવ્યું છે “એકલો એક મુમીન ભી જમાઅત છે”. (المؤمن وحده جماعة)

સૈયદના ને સવાલ થયો કે શું એમ જરૂરી છે કે નસ્સ સ્પષ્ટ શબ્દો માં થવી જોઈએ? સૈયદના એ જવાબમાં ફરમાવ્યું કે જેમ દાઉદી બોહરા કૌમ ના મીસાક ના બયાન માં છે કે નસ્સ સ્પષ્ટ શબ્દો માં કહીને યા સ્પષ્ટ ઇશારા થી થાય.

૧૪ મી ફેબ્રુઆરી ઇકબાલ ચાગલા એ સૈયદના ને ઈસ્માઈલ બિન અબ્દુરરસૂલ ઉજ્જૈની (અલ મજદૂ) ની ફેહરિસ્ત (લીસ્ટ) ના બારામાં સવાલ કરો કે જેમાં ઈસમાઈલી ફીકેહ, તારીખ અને ફલસફત ની કીતાબો ની સૂચિ છે. સવાલ એમ કીધો કે શું એ ફેહરિસ્ત અધિકારીક, પ્રમાણિત (મુસ્તનદ) છે? સૈયદના એ જવાબ ફર્માયો કે એમ ના લેવાઈ કે આ ફેહરિસ્ત પૂરેપૂરી મુસ્તનદ છે કેમ કે એ ફેહરિસ્ત ના તૈયાર કરનાર જે દાઉદી બોહરા કૌમ માં મજદૂ નામ સી ઓળખાઈ છે, તે એ ૪૦ માં દાઈ નો સામનો કરો અને દુશ્મની કીધી.

ઇકબાલ ચાગલા એ મજદૂ ની ફેહરિસ્ત ન બારામાં હજી કેટલાક સવાલો કર્યા જે સવાલો નો નામદાર જસ્ટીસ ગૌતમ પટેલ એ નામંજૂર કર્યા એમ કહીને કે શેહ્ઝાદા મુફદ્દલ સૈફુદ્દીન (પ્રતિવાદી) ને પહેલા એમ સાબિત કરવું પડશે કે દાઉદી બોહરા કૌમ માં આ ફેહરિસ્ત મુસ્તનદ છે.

૧૬ મી ફેબ્રુઆરી સૈયદના એ ૫૨ માં દાઈ સૈયદના મોહમ્મદ બુરહાનુદ્દીન રી.અ. ના બયાન ની એક વિડીયો રેકોર્ડીંગ પેશ કીધી જેમાં ૫૨ માં દાઈ ફરમાવે છે કે દુશ્મન મજદૂ ની કોઈ ભી તસવ્વુર માનવી ન જોઈએ, અને મજદૂ ના સગલા લીખાનો સી ઘનું સંભાળવું જોઈએ.

ઇકબાલ ચાગલા એ કોર્ટ માં ૫૧ માં દાઈ સૈયદના તાહેર સૈફુદ્દીન રી.અ. ના બયાન ની એક રેકોર્ડીંગ પેશ કીધી જેના હવાલા થી શેહ્ઝાદા મુફદ્દલ સૈફુદ્દીન (પ્રતિવાદી) તરફથી એમ કેહવામાં આવ્યું કે આ ટેપ માં ૫૧ માં દાઈ એમ ઝિકર કરે છે કે નસ્સ ના “શાહીદો” હોવા જોઈએ. સૈયદના એ કોર્ટ માં એજ બયાન ની વાઝેહ કરેલી (પશ્ચાદ ધ્વની વગર) એજ રેકોર્ડીંગ પેશ કીધી અને ફર્માવ્યુ કે એમ વાઝેહ છે કે નસ્સ વાસ્તે શહીદો હોવા જોઈએ એની કોઈ ઝિકર આ રેકોર્ડીંગ માં છે જ નહીં, અને એમ ફરમાવ્યું કે ૫૧ માં દાઈ “શાહીદો” નું કઈ ભી ફર્માવતાજ નથી બલકે સ્પષ્ટ સંભળાઈ છે કે “કાગઝો” ની ઝિકર ફરમાવે છે. નામદાર જસ્ટીસ ગૌતમ પટેલ એ આ ઘણા ગંભીર ફરક ની નોંધ લીધી અને એમ કહ્યું કે આ બાબત ની જાંચ તપાસ કરવી પડશે.

ઇકબાલ ચાગલા એ સૈયદના ને સવાલ કીધો કે ૨૭ માં દાઈ સૈયદના દાઉદ બિન કુતુબશાહ આપ ના કાઈમ ના કરનાર ૨૬ માં દાઈ ના માઝૂન હતા એહના સિવાય આપની સચ્ચાઈ પર કોઈ બીજી દલીલ છે (દાવેદાર સુલેમાન ના ખિલાફ). સૈયદના એ ફરમાવ્યું કે ૨૫ માં દાઈ એ એમ ફરમાવ્યું હતું કે આપના સપના માં ઈમામ તશરીફ લાવ્યા અને ફરમાવ્યું કે તમે “બે દાઉદ” (૨૬ માં દાઈ અજબશાહ, અને ૨૭ માં દાઈ કુતુબશાહ) ને તમારા બાદ દાવત ના રુતબા માં કાઈમ કરજો. સૈયદના એએમ ભી ફરમાવ્યું કે જ્યારે ૨૬ માં દાઈ એ ૨૭ માં દાઈ ને આપના મનસૂસ કાઈમ કીધા, તો કેટલાક લોકોએ વાંધો લીધો, ૨૬ માં દાઈ એ વાંધો લેનાર લોકો ને ફરમાવ્યું કે આ તો ૨૫ માં દાઈ એ આપને (૨૬ માં દાઈ ને) વસિયત કરી હતી કે સૈયદના દાઉદ બિન કુતુબશાહ ને ૨૭ માં દાઈ કાઈમ કરજો.

સૈયદના એ એમ ભી ફરમાવ્યું કે ૫૧ માં દાઈ સૈયદના તાહેર સૈફુદ્દીન આપ ની રિસાલત માં એમ ઝિકર કરે છે કે સુલેમાન એ પહેલા સૈયદના દાઉદ બિન કુતુબશાહ ને સજદો દીધો અને કબુલ કીધું કે આપના ઉપર નસ્સ થઇ છે, પછી થોડા વરસ પછી ઇનકાર કરીને દાવો કીધો.

(શેહ્ઝાદા મુફદ્દલ સૈફુદ્દીન – પ્રતિવાદી – ભી સૈયદના ખુઝૈમા કુત્બુદ્દીન (આ કેસ માં મૂળ વાદી) વાસ્તે સજદો દેતા હતા. એની વિડીયો રેકોર્ડીંગ કોર્ટ માં પેશ કરી છે.)

નામદાર જસ્ટીસ ગૌતમ પટેલ એ હવે પછી સૈયદના ના ક્રોસ એક્ઝામિનેશન વાસ્તે ૨૧ અને ૨૨ માર્ચ, ૨૦૧૮ અને હજી જરૂરત પડે તો ૧૦, ૧૧ મી અને ૧૩ મી એપ્રિલ ૨૦૧૮ ની તારીખ આપી છે.

by admin at February 23, 2018 06:08 AM

February 18, 2018

Fatemi Dawat - Legal

Bombay High Court Declaratory Suit 13th, 14th & 16th February 2018

The cross-examination of the Plaintiff, Syedna Taher Fakhruddin Saheb (TUS) continued on the 13th, 14th, and 16th of February 2018 in the Hon’ble Bombay High Court.  

On 13th February, Senior Counsel Mr. Iqbal Chagla for the Defendant, Shehzada Mufaddal Saifuddin, asked the Plaintiff about a treatise of the 51st Dai which states that Nass should be in the presence of “people” from the Dawat. The Plaintiff responded that the translated word “people” is a general meaning and the Arabic word used in the text is ‘jamaat’. He further said that the Prophet Mohammed SA had himself said that “a single believer is a jamaat.”

In response to a question from Mr. Chagla on whether Nass of succession should be explicit, the Plaintiff responded that conferment of Nass must be by a direct statement or clear indication, as is explained in the Dawoodi Bohra misaaq (oath).

On 14th February, Mr. Chagla asked the Plaintiff whether he accepted that the compilation listing Ismaili treatises on law, doctrine and history, authored by Ismail bin Abdurrasool al-Ujjaini (al-Majdu) was an authoritative compilation. The Plaintiff replied that this compilation should not be regarded as fully authoritative, as the author of this compilation, known in the community as the renegade al-Majdu, revolted against the 40th Dai.

Mr. Chagla sought to ask further questions on al-Majdu’s compilation which the Hon’ble Justice Patel disallowed on the grounds that the Defendant would first have to prove that al-Majdu’s compilation was authoritative in the community.

On 16th February, the Plaintiff produced a video recording of the 52nd Dai Syedna Mohammed Burhanuddin Saheb RA, in which the 52nd Dai said that “no conceptions of Majdu should be adopted” and that any works authored by al-Majdu should be treated with extreme caution.

Mr. Chagla produced an audio recording of a sermon of the 51st Dai Syedna Taher Saifuddin Saheb RA in which the Defendant claims that the 51st Dai spoke of a requirement of witnesses to nass. The Plaintiff produced an enhanced (for clarity) version of the same recording and said it is clear that no requirement of witnesses is discussed. In fact, he said, the 51st Dai does not even mention witnesses (“shaahido ne bhi”), rather he mentions writings (“kaaghazo ma bhi”). The Hon’ble Justice Patel noted this crucial difference and stated that it would have to be examined separately.

Mr. Chagla asked the Plaintiff if there were any proofs of the 27th Dai’s rightful succession against the rival claimant Sulayman, other than the fact that he was the Mazoon of the 26th Dai. The Plaintiff replied that the 25th Dai had stated that the Imam appeared in a vision before him in a dream and instructed him to appoint both “the two Daud’s” the 26th and the 27th Dais after him. The Plaintiff also said that when the 26th Dai appointed the 27th Dai as Mansoos, some people objected. The 26th Dai responded to the objectors that in fact it is was his predecessor the 25th Dai who had instructed him (26th Dai) to appoint his successor Syedna Daud bin Qutubshah as the 27th Dai.

The Plaintiff also noted that the 51st Dai in his Risalat states that Sulayman accepted the succession of Syedna Qutubshah (the 27th Dai) by performing Sajda to him, before he rebelled a few years later.

(The Defendant, Shahzada Mufaddal Saifuddin, has prostrated before the Original Plaintiff Syedna Khuzaima Qutbuddin RA, and video recordings of this have been submitted in evidence.)

The Hon’ble Justice Patel has scheduled the further cross-examination of the Plaintiff on 21st and 22nd of March 2018 and if required on the 10th, 11th and 13th April 2018.

by admin at February 18, 2018 04:20 AM

January 25, 2018

Fatemi Dawat - YouTube

January 24, 2018

Fatemi Dawat - Legal

Bombay High Court Declaratory Suit 8th, 9th & 12th January 2018

The recording of the evidence of His Holiness Syedna Taher Fakhruddin Saheb TUS, the Plaintiff in Suit 337/2014, which had been originally filed by his predecessor His Holiness the Late Syedna Khuzaima Qutbuddin Saheb RA (the Original Plaintiff) in the Hon’ble Bombay High Court, continued on the 8th, 9th and 12th of January 2018, presided over by the Hon’ble Justice Gautam Patel.

Mr. Chagla asked various questions on the veracity of the Dawoodi Bohra history text Muntaza al-Akhbar. The Plaintiff responded that “mostly, it is” correct but explained that there were a number of inaccuracies, some of which were set out in endnotes to the text published by Aljamea-tus-Saifiyah.

Mr. Chagla asked for what reasons the Plaintiff did not believe that Nass had been performed on the Defendant. The Plaintiff responded that he had witnessed the Defendant doing sajda (prostration) to his father (the Original Plaintiff) for many years, thereby the Defendant himself accepted that the Original Plaintiff was appointed as Mansoos and would succeed the 52nd Dai.

Among his answers to other questions asked by Mr. Chagla, the Plaintiff highlighted two instances where the 52nd Dai His Holiness Syedna Mohammed Burhanuddin Saheb had personally disapproved of the conduct of the Defendant towards the Original Plaintiff. The first being when, in breach of protocol, the Defendant and his brothers tried to come ahead of the Original Plaintiff to embrace the 52nd Dai at the Sermon of his 100th centenary birthday, the 52nd Dai stopped them from doing so. In the second instance the 52nd Dai personally told the Plaintiff and his sister that he had told his children to stop talking about the Original Plaintiff in disrespectful ways and to offer the same respect to the Original Plaintiff as they had done before.

These instances were given in response to Mr. Chagla’s question that had the 52nd Dai ever disapproved of the Defendant’s conduct towards the Original Plaintiff.

The Hon’ble Justice Patel has scheduled the further cross-examination of the Plaintiff on 13th, 14th, and 16th of February 2018.

by admin at January 24, 2018 09:33 AM

January 13, 2018

Fatemi Dawat - YouTube

January 07, 2018

Fatemi Dawat - YouTube

December 31, 2017

Fatemi Dawat - YouTube

December 17, 2017

Fatemi Dawat - Legal

Bombay High Court Declaratory Suit 8th, 11th & 12th December 2017

The recording of the evidence of His Holiness Syedna Taher Fakhruddin Saheb (TUS), the Plaintiff in Suit 337/2014, which had been originally filed by his predecessor His Holiness the Late Syedna Khuzaima Qutbuddin Saheb RA in the Hon’ble Bombay High Court, began on the 8th of December 2017 at 12:00pm in the historic Courtroom No. 46, presided over by the Hon’ble Justice Gautam Patel.

The Plaintiff first took the oath, and prayed Bismillah.

The Plaintiff was first examined by his Cousel Mr. Anand Desai of DSK Legal. The Hon’ble Justice Gautam Patel also asked the Plaintiff several questions. 

Mr. Desai asked the Plaintiff to explain the origins of the Dawoodi Bohra community. The Plaintiff replied that Dawoodi Bohras are Shia Ismaili Muslims, followers of Imam Ismail AS.. Syedna Saheb explained that Ismaili Shia’s believe that nass of succession, once conferred, cannot be revoked, changed, superseded or replaced and that is a core Dawoodi Bohra theological doctrine. This was the basic difference in belief from the followers of Musa Kazim, who believed that the nass on Ismail was revoked, and nass was then conferred on Musa Kazim by Imam Jafer us-Sadiq.

(An issue is of central importance in this succession case is that the defendant, Shehzada Mufaddal Saifuddin, is saying that nass can be revoked, superseded, replaced or changed.)

Mr. Desai asked the Plaintiff about the sources of doctrinal knowledge in the Dawoodi Bohra community. The Plaintiff answered that in the hierarchy of texts, the highest would be the Holy Qur’an, the hadith of Mohammed Rasulullah SA, and the sayings of the Imams. At the same level are books of the Dais. The Plaintiff explained that the books are like notes, and it is the oral interpretations provided by the Dais that are considered the highest level, as they are the authentic interpretations of the texts.

The Plaintiff said that he is also relying on oral interpretations given by the 51st Dai His Holiness the Late Syedna Taher Saifuddin Saheb RA and the 52nd Dai His Holiness the Late Syedna Mohammed Burhanuddin Saheb RA to establish issues of belief and doctrine in this case.

The Hon’ble Justice Gautam Patel asked the Plaintiff whether it is important or necessary for others to know of the conferment of nass at or around the time when it is conferred. The Plaintiff replied that it is not compulsory or necessary, and that there are historical precedents of keeping such a conferment private, including to prevent opposing forces from attempting a disruption in the chosen order of Dais.

Mr. Desai asked the Plaintiff to provide an explanation for the case of private nass, where the nass is communicated only from the appointer to the appointed. The Plaintiff answered that not only is this possible, but gave several historical examples of when this has been previously done. The Plaintiff also stated that he has personally heard the 52nd Dai on multiple occasions say that private nass is valid and there are audio recordings of the 51st Dai saying this.

Mr. Desai asked the Plaintiff to explain the case where a mansoos (successor) dies before he assumes office as Dai. The Plaintiff explained that once nass is conferred, the mansoos has already reached the high station in this world and will attain the same high station in heaven. The Dai would anoint a new mansoos by conferring nass on him in case his mansoos passes away during the lifetime of the Dai. In support of this, among other examples, the Plaintiff quoted the Holy Quran (Ch. 19: Verse 53:  53rd verse of Surat Maryam) which states that Prophet Haroon (Aaron), the mansoos (appointed successor) of Prophet Musa (Moses), is referred to as having the same station as Musa himself, that of Nabi (Prophet). Another mansoos was appointed after Prophet Haroon passed away.

Mr. Desai asked the Plaintiff what is the difference between Sajda (prostration) of worship and Sajda to an Imam or his Dai. The Plaintiff replied that the Sajda for worship can be done only to Allah (God); Sajda to an Imam or his Dai is also denoted as ‘taqbeel al ard’ (meaning kissing of the ground) and is the highest form of respect.

(This point is important because the Plaintiff’s case is that sajda is only done to an Imam, Imam-to-be, his Dai or Dai-to-be. The Defendant and his brothers used to perform Sajda to the Original Plaintiff Syedna Khuzaima Qutbuddin Saheb.)

Mr. Desai also asked whether there are any expressions used to jointly refer to the Dai and the Mazoon. The Plaintiff, illustratively, named the following:

  • The Mazoon is the right hand of the Dai and jointly takes up the work of the Dawat
  • The Dai and the Mazoon are the spiritual parents of the people of Dawat
  • The Mazoon is the true friend of the Dai and witness upon the believers

The Plaintiff also offered testimony about the photos taken when Syedna Burhanuddin RA viewed the handwritten misaal (letter) written by the 51st Dai Syedna Taher Saifuddin Saheb RA to Syedna Khuzaima Qutbuddin Saheb RA. Syedna Burhanuddin and Syedna Qutbuddin are visible in the photographs and Syedna Fakhruddin took the photographs. The misaal has clear indications by the 51st Dai that the Original Plaintiff would be the 53rd Dai.

The Hon’ble Justice Gautam Patel asked the Plaintiff the reasons for wanting to rely on audio and video recordings of the 51st and 52nd Dais sermons. The Plaintiff replied that he is relying on these  as they are the authoritative pronouncements by the 51st Dai and 52nd Dai on several key doctrinal beliefs, including:

  • There can be a private conferment of nass
  • That the mansoos can testify for himself and in favour of himself to show that the Dai conferred nass on him
  • That a nass can be conferred with an indication
  • That a nass once conferred cannot be changed, revoked or superseded
  • To show the high credibility and station of the rank of Mazoon

The examination in chief concluded and Senior Counsel Mr. Iqbal Chagla for the defendant Shehzada Mufaddal Saifuddin, began his cross-examination.

Mr. Chagla asked many questions about the Plaintiff’s personal background, inquiring in detail into his educational background, places of residence, business dealings, and also other family related matters.

Mr. Chagla asked the Plaintiff about the special knowledge and Dawat secrets bestowed upon him by the Original Plaintiff, inquiring into their purpose. He replied that the reason for bestowing such knowledge was so that he “could serve the Dawat and the Dai”. Mr. Chagla asked how the Original Plaintiff expected the Plaintiff to serve Dawat and the Dai. He replied: “In the way he had served them, with sincerity and devotion.”

Mr. Chagla questioned the Plaintiff about the role of the Mazoon in settling disputes relating to the identity of the true Dai, and Syedna Fakhruddin indicated that in previous disputes, the word of the Mazoon was taken as authoritative in determining the true Dai.

Syedna Fakhruddin was asked when he believed that his father, the 53rd Dai Syedna Khuzaima Qutbuddin Saheb was the successor to the 52nd Dai. He replied that it was a progression from childhood and the actions of the 52nd Dai’s children, including the defendant, all of whom offered Sajda to Syedna Qutbuddin, and jointly referred to the 52nd Dai and Syedna Qutbuddin Saheb as “Bewe Moula” (Both Moula), contributed to this belief.

Mr. Chagla also entered into evidence a newspaper article that the Plaintiff had brought in his Plaint, but which was not earlier admitted by the Defendant. This newspaper article quoted the former Chief Justice of India, the Hon’ble Justice Aziz M. Ahmadi saying that “I examined the documents and believe that Syedna Qutbuddin’s stand of the 53rd Dai is principled”.  The Hon’ble Justice Patel took this document on record as the Defendant’s exhibit.

The Hon’ble Justice Patel has scheduled the further cross-examination of the Plaintiff on 8th, 9th, and 12th of January 2018.

by admin at December 17, 2017 09:01 AM

November 12, 2017

Fatemi Dawat - Legal

Bombay High Court October 30th 2017

The Hon’ble Bombay High Court has fixed the dates of 8th, 11th and 12th December 2017 for the cross examination of Syedna Taher Fakhruddin TUS.

by admin at November 12, 2017 07:40 AM

October 25, 2017

Fatemi Dawat - YouTube

October 24, 2017

Shehzadi Tahera Qutbuddin

Capstone Conference Day 1: photos & tweets

Our scholars presented their findings at our “capstone” conference October 13-14, 2017 at the University of Chicago, which we captured in photos and tweets. Visit our Flickr page for the full album and our Twitter page for more observations. Below are highlights from Friday, October 13.

We’ll post highlights from Saturday, October 14, tomorrow.

Friday, October 13

23944289928_9ea6c69f2d_z.jpg

9:15 am Welcome by Principal Investigators Jennifer Frey and Candace Vogler

 

23944290488_a05d70b234_z.jpg9:30-10:30 am Kristján Kristjánsson, Professor of Character Education and Virtue Ethics; Deputy Director of the Jubilee Centre for Character and Virtues, University of Birmingham

10:45-11:45 am Dan P. McAdams, Henry Wade Rogers Professor of Psychology and Professor of Human Development and Social Policy, Northwestern University

1:45 – 2:45 pm Panel: Transcending Boundaries I

37765192702_9ccb0c79ab_z.jpgTalbot Brewer, Professor of Philosophy, University of Virginia and Faculty Fellow at the Institute for Advanced Studies in Culture

Michael Gorman, Associate Professor of Philosophy, School of Philosophy, The Catholic University of America

Jean Porter, John A. O’Brien Professor of Theology, University of Notre Dame

3:00 -4:00 pm Tahera Qutbuddin, Professor of Arabic Literature, University of Chicago

37748473026_2576b05086_z.jpg

4:15 – 5:15 pm Panel: Virtue, Happiness, & the Meaning of Life Visiting Scholars

Fr. Stephen BrockProfessor of Medieval Philosophy, Pontifical University of the Holy Cross, Rome

Anselm Mueller, University of Chicago

37748473826_80f5bc4fbe_z.jpg

7pm – Keynote: Jonathan Lear, “Gettysburg”

Screenshot 2017-10-20 10.23.22Screenshot 2017-10-20 10.23.59Screenshot 2017-10-20 10.24.28

by Virtue, Happiness, and the Meaning of Life at October 24, 2017 03:12 PM

October 07, 2017

Shehzadi Tahera Qutbuddin

Cardinal Blase J. Cupich, Prof. Jonathan Lear to give keynotes at conference

cardinal-and-learnews(From left): Cardinal Blase J. Cupich and Prof. Jonathan Lear will present the keynote talks.

Oct. 13 and 14 event caps Virtue, Happiness & the Meaning of Life project

By Andrew Bauld

After more than two years of research with collaboration between philosophers, religious thinkers and psychologists, the Virtue, Happiness & the Meaning of Lifeproject will present its findings at a capstone conference on Oct. 13 and 14, featuring keynote talks by Prof. Jonathan Lear and Cardinal Blase J. Cupich.

The conference culminates a project that brought scholars together from around the world to examine the enrichment of human life. Research in both the humanities and social sciences suggests that people who feel they belong to something bigger than themselves—be it family, a spiritual practice, or work in social justice—are often happier than those who do not. Scholars refer to the feeling as “self-transcendence.”

Panelists throughout both days, including scholars from religious studies, theology, philosophy, psychology, and economics, will discuss whether self-transcendence truly makes people happier and provides deeper meaning in human life.

Speakers from the University of Chicago include Candace Vogler, the David B. and Clara E. Stern Professor of Philosophy and co-principal investigator for the project; Marc Berman, assistant professor in psychology; and Tahera Qutbuddin, professor of Arabic literature.

“This conference serves to share our research with the broader community,” said Jennifer A. Frey, co-principal investigator, assistant professor of philosophy at the University of South Carolina and formerly a scholar at the University of Chicago. “Our scholars from a variety of disciplines have reached similar conclusions about the essential role of self-transcendence in the general account of what makes for potential happiness and meaning in human lives. Our hope is that as this project winds down, we are only at the beginning of a new line of research.”

Lear, the John U. Nef Distinguished Service Professor in the Committee on Social Thought and the Department of Philosophy, will speak at 7 p.m. Oct. 13 at the Oriental Institute. His talk, titled “Gettysburg,” will look at the ethical difficulties of memorializing the dead and in particular the soldiers that died following the bloodiest battle of the U.S. Civil War.

Cardinal Cupich will speak at 6 p.m. Oct. 14 in the auditorium at the Law School. He will deliver a talk considering virtue in the context of building up the common good, titled “A Consistent Ethic of Solidarity: Transcending Self, Transforming the World.” President Robert J. Zimmer will introduce the cardinal.

“Cardinal Cupich has distinguished himself in his fundamental love of and concern for some of the most disadvantaged people in the city of Chicago,” said Vogler. “His call for solidarity is rooted in the genuine practice of solidarity, day in and day out.”

The conference is free and open to the public, but registration is required. To learn more, visit the Virtue, Happiness & the Meaning of Life website.

 

by Virtue, Happiness, and the Meaning of Life at October 07, 2017 01:36 PM

August 18, 2017

Fatemi Dawat - Issuu

The Doves

Hikaayat (lit. stories) refers to the morals and fables that are presented in the books of Da’wat. Many of these hikaayat are presented in the Rasail of Ikhwanus Safa. Below is an excerpt from the hikayat, “The Doves” (translated by Dr Shatha Almutawa) presented with illustrations by Tahera Vajihi. This narrative is about a magpie that gets caught up with a group of fighting doves.

August 18, 2017 01:37 PM

July 18, 2017

Qutbi Jubilee Scholarship Program

Scholarships

Scholarship applications for the academic year 2018-2019 will begin to be processed in March 2018.  All applications are due by May 31, 2018. Tweet

by admin at July 18, 2017 07:38 AM

June 27, 2017

Shehzadi Tahera Qutbuddin

Photos of our June 2017 Working Group Meeting

Twenty of our scholars met in Chicago for their final working group meeting to discuss their work in progress with each other across the disciplines of psychology, theology, and philosophy.

Find more photos on our Flickr page.

 

 

More photos from this session can be found on our Flickr page.

 

by Virtue, Happiness, and the Meaning of Life at June 27, 2017 01:55 PM

June 24, 2017

Fatemi Dawat - Issuu

Ra'ayto Dhiya' al Kashfe fi Lailatil Satri

Syedna Taher Fakhruddin TUS Eid Qasida 1438H / 2017 Shehrullah

June 24, 2017 09:36 AM

June 16, 2017

Fatemi Dawat - Issuu

Unaajee Ilaahal Arshe Jalla Jalaaluhu

Munajaat composed by Syedna Taher Fakhruddin TUS in Shehrullah al-Mo'azzam 1438H/2017. (c) FatemiDawat.com

June 16, 2017 01:03 AM

June 08, 2017

Shehzadi Tahera Qutbuddin

Dispatches from last day of our final working group meeting

wgroup20170607_4301.jpg(from left: Josef Stern, Heather C Lench, Candace Vogler, Talbot Brewer, Stephen Brock, Jennifer A. Frey, Jean Porter, Matthias Haase, Erik Angner, Thomas Joseph White, Michael Gorman, Katherine Kinzler, Kevin Flannery, Reinhard Huetter, Robert C. Roberts, Anselm Mueller (not pictured but in attendence: Tahera Qutbuddin, Angela Knobel, David Shatz)

Not on Twitter? Here’s a sampling of our live-tweeting from our final day:

Screenshot 2017-06-08 11.54.22.png

Screenshot 2017-06-08 11.51.39

by Virtue, Happiness, and the Meaning of Life at June 08, 2017 04:56 PM

May 24, 2017

Shehzadi Tahera Qutbuddin

Scholarship of Self-Transcendence

DP319704Allegorical Tapestry with Sages of the Past, The Cloisters Collection, 2014, CCO, 1.0.

This article originally appeared in Tableau, the Division of the Humanities at the University of Chicago’s quarterly publication, as Scholarship of Self-Transcendence: Candace Vogler leads a search for the meaning of life by Courtney C. W. Guerra.

 

Candace Vogler, the David B. and Clara E. Stern Professor in Philosophy, is invested in her fellow human beings, and she’s determined to help them—us—find fulfillment. To tackle such a complex issue, she proposed the collaborative research project Virtue, Happiness, and the Meaning of Life, the aims of which are every bit as ambitious as its name implies. With major support from the John Templeton Foundation, this multiyear initiative—jointly led by Jennifer A. Frey, a philosopher at the University of South Carolina—explores self-transcendence: a feeling of connection to something beyond the individual self.

 

Of course, there’s no single way for human beings to attain self-transcendence: it can happen through spiritual practice, professional drive, familial bonds, or any number of commitments to a higher cause. Vogler’s group includes psychologists, philosophers, and religious thinkers from a variety of traditions. Many are UChicago colleagues: assistant professor Marc G. Berman and professor Howard C. Nusbaum in Psychology, associate professor Tahera Qutbuddin in Near Eastern Languages and Civilizations, and, in Philosophy, assistant professor Matthias Haase and Josef Stern, the William H. Colvin Professor Emeritus. The 30-scholar cohort represents institutions throughout the United States, Middle East, and Europe; they have been meeting and teaching since October 2015.

 

When she devised the project, Vogler says, “The ambition was to get a kind of deep integration between people working in very different disciplines” without relegating their work to the margins of less widely read, explicitly interdisciplinary publications. And it worked: the participants are “doing disciplinary work, they’re publishing in the disciplinary journals, and the inspiration for it is coming out of the frame of the project.”

 

These discussions have informed 10 published or forthcoming articles—a figure that “pretty dramatically exceeded” her initial expectations—with many more on the way. One essay that encapsulates the spirit of the project is being developed by Notre Dame theologian Jean Porter, about studies by Cornell University psychologist Katherine Kinzler on early childhood food preferences. Porter finds parallels between contemporary psychology and the views of Catholic philosopher Thomas Aquinas on the influence of group identity on what children choose to eat. (A draft is available on the Virtue Blog, along with other writings and filmed lectures.) This video helps to introduce and contextualize the group’s scholarship.

 

Like Porter’s essay, much of the project is “built on things that ought to be super interesting to people who are not academics,” says Vogler. She hopes a broad audience will attend the culminating conference at UChicago over the weekend of October 14–15. From there, Vogler plans to share her team’s findings with educators—from early childhood through MBA programs and beyond—to help promote self-transcendence at every stage of development. “There’s a big difference,” she points out, “between leading a life that’s super busy and leading a life that’s full.” Her hope is that the group’s work, as it reverberates out into the broader world, will help people achieve the latter.

by Virtue, Happiness, and the Meaning of Life at May 24, 2017 08:16 AM

May 17, 2017

Shehzadi Tahera Qutbuddin

Tahera Qutbuddin on Arabic Oration and Imam Ali’s Peace and Pluralism

AdobeStock_142163701.jpegMosaic at entrance gate of Shah mosque in Isfahan – Iran

We’re presenting a short series of abstracts of the work-in-progress our scholars will present and discuss at their June 2017 Working Group Meeting.

Tahera Qutbuddin is Associate Professor of Arabic Literature at the University of Chicago.

1. Chapter on “The Sermon of Pious Counsel,” from my monograph project currently underway titled Classical Arabic Oratory: Religion, Politics and Oral Aesthetics of Public Address in the Early Islamic World.

Abstract: Showcasing a unique outlook on the purpose of human life in the early Islamic world of the seventh and eighth centuries, the sermon of pious counsel was one of the four major types of Arabic oration. Rooted in the pre-Islamic desert-dweller’s deep consciousness of cosmic cycles and human mortality, it was channeled toward priming for the afterlife by the monotheistic vision of Muhammad and the Qurʾan. Pious counsel also permeated the other three categories: Friday sermons were an obvious repository of devotional material, but battle speeches and political orations were also frequently framed in a pietistic vein. The orator concentrated on reminding his audience of the inevitability of death, the necessity of leading a pious and principled life preparing for an imminent hereafter, and remaining at all times conscious of God. The chapter I am submitting for our Workshop examines these key themes and their religious and ethical subthemes with copious textual examples. In addition, it outlines the sermon’s historical development, formulae and patterns, and briefly describes concurrent non-oratorical genres of pious counsel. It ends with the text, translation and analysis of an illustrative sermon attributed to a commander of the Kharijite “Seceders,” Qatari ibn al-Fujaʾah (d. ca. 698).

2. Short paper titled “Imam Ali’s Preaching of Peace and Pluralism: Five Categories of Exhortations to Justice, Equity and Compassion from The Path of Eloquence (Nahj al-balaghah) and A Treasury of Virtues (Dustur maʿalim al-hikam )”—expanded write-up from presentation originally prepared for UNESCO World Philosophy Day, 2014, Paris, at a conference titled: The Contribution of Ali ibn Abi Talib’s Thought to a Culture of Peace & Intercultural Dialogue.

Abstract: Imam Ali ibn Abi Talib’s (d. 661) strong advocacy of peace and pluralism is well known and works on multiple levels of individual, society and state. In this paper, I present five broad categories of these early Islamic teachings through a selection of Ali’s sayings, sermons, letters and verse: (1) seeking justice and abstaining from vengeance; (2) pluralism; (3) focus on the hereafter, not worldly gain; (4) personal ethics: respect and sanctity of living creatures; and (5) the role of government.

by Virtue, Happiness, and the Meaning of Life at May 17, 2017 08:24 AM

May 16, 2017

Fatemi Dawat - Issuu

The Man and the Fish

Hikaayat (lit. stories) refers to the morals and fables that are presented in the books of Da’wat. Many of these hikaayat are presented in the Rasail of Ikhwanus Safa. Below is an excerpt from the hikayat, “The Man and the Fish” (translated by Dr Shatha Almutawa) presented with illustrations by Tahera Vajihi. This narrative is about a man who jumps into a raging river to catch a fish for dinner.

May 16, 2017 03:50 AM

April 15, 2017

Qutbi Jubilee Scholarship Program

About

The Qutbi Jubilee Scholarship Program (QJSP) was founded by our revered father, Syedna Khuzaima Qutbuddin RA on the eve of the Golden Jubilee celebrations in 2011. These celebrations commemorated the completion of Syedna Mohammed Burhanuddin’s RA 50 years as the 52nd Dai-l-Mutlaq and also the 50 years of Syedna Qutbuddin as the trusted Mazoon-l-Mutlaq of […]

by admin at April 15, 2017 09:58 PM

March 07, 2017

Fatemi Dawat - Legal

Bombay High Court 7th March 2017

The Hon’ble Justice Gautam Patel of the Bombay High Court allowed Chamber Summons No. 1290 of 2016 in Suit No. 337 of 2014, whereby His Holiness Syedna Taher Fakhruddin Saheb TUS has been substituted as the Plaintiff after the sad demise of the Original Plaintiff His Holiness the Late Syedna Khuzaima Qutbuddin RA. Syedna Taher Fakhruddin Saheb will now continue the suit against Shehzada Mufaddal Saifuddin to establish that Syedna Fakhruddin Saheb is the 54th Dai al-Mutlaq of the Dawoodi Bohra Community after establishing that Syedna Khuzaima Qutbuddin was the 53rd Dai al-Mutlaq. Shehzada Mufaddal Saifuddin and his respresentatives had claimed the suit had abated and that he had won the Suit after the sad demise of Syedna Khuziama Qutbuddin. The Hon’ble High Court has also fixed a timetable for carrying out the amendments, the Defendant to file an additional written statement, and has listed the Succesion Suit for directions in May 2017 itself. This is a very positive step towards resolving the issue of the rightful successor to the 52nd Dai His Holiness the Late Syedna Mohammed Burhanuddin RA and for the future of the Dawoodi Bohra Community.

by admin at March 07, 2017 12:58 PM